Wniosek do konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych
"Wakacje w Płocku na wesoło" | 2019

I. Dane wnioskodawcy

Forma prawna StowarzyszenieFundacjaInna

Koordynator projektu

Organizacja prowadzi / ma prawo prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego TakNie

Projekt partnerski TakNie

II. Informacje o projekcie


Okres realizacji
od do

Wskaż, które z celów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz tylko 1 cel)
podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Płockaprzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychpodwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznegozachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztukipodnoszenie jakości pomocy społecznejpoprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Płockapodnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płockaupowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportuwspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płockawzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowejprowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia

Wskaż, które z Celów Zrównoważonego Rozwoju* będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz tylko 1 cel)
Cel nr 1: Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychCel nr 3: Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu;Cel nr 4: Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie;Cel nr 5: Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt;Cel nr 10: Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami;Cel nr 11: Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;Cel nr 12: Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji;Cel nr 16: Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowę na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu;Cel nr 17: Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju;Inny cel

Jaki inny cel?

*Więcej informacji na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, znajdziecie pod adresem www.un.org.pl

Wymień środowiska lub grupy społeczne oraz podaj szacowaną liczbę osób, które bezpośrednio skorzystają na realizacji projektu.


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


III. Działania projektu

Ryzyka związane z realizacją projektu.
Proszę podać możliwe zagrożenia pełnej realizacji projektu wraz ze sposobami przezwyciężenia ewentualnych trudności.


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Partnerzy projektu. Zakres współpracy.
Czy przy realizacji projektu przewidywana jest współpraca z innymi podmiotami? W jakim zakresie? Kto będzie partnerem w projekcie i jaki będzie jego wkład w planowane działania?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


IV. Doświadczenie wnioskodawcy

Źródła finansowania działalności organizacji w 2018 roku.Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?V. Harmonogram działańDodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?VI. Budżet projektu

Opłaty od uczestników projektu
Czy organizacja planuje pobierać opłaty od uczestników projektu? TakNie


VII. Załączniki do wniosku

Potwierdzam, że:
wniosek o dofinansowanie projektu stanowi oświadczenie woli Wnioskodawcy i jest on wnioskiem o dofinansowanie w rozumieniu Regulaminu Konkursu;
oświadczenia i dane zawarte we wniosku o dofinansowanie i załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
dokumenty złożone w ramach załączników w postaci skanów są zgodne z oryginałami;
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych­ w zakresie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu. W celu związanym z oceną projektów w ramach konkursu grantowego i zawarciem umowy dofinansowania projektu.

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku, ul. Misjonarska 22/32 (kod pocztowy: 09-402), tel.: 24 367 44 44)
2) kontakt z administratorem danych osobowych w Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka możliwy jest pod adresem email kontakt@fundusz-grantowy.pl
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
5) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych konkursu grantowego, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie być możliwe wzięcie udziału w konkursie grantowym.

Wniosek do konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych

I. Dane wnioskodawcy

Forma prawna StowarzyszenieFundacjaInna

Koordynator projektu

Projekt partnerski TakNie

II. Informacje o projekcie


Okres realizacji
od do

Wskaż, które z celów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz tylko 1 cel)
podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Płockaprzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychpodwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznegozachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztukipodnoszenie jakości pomocy społecznejpoprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Płockapodnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płockaupowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportuwspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płockawzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowejprowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia

Wskaż, które z Celów Zrównoważonego Rozwoju* będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz tylko 1 cel)
Cel nr 1: Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychCel nr 3: Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu;Cel nr 4: Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie;Cel nr 5: Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt;Cel nr 10: Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami;Cel nr 11: Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;Cel nr 12: Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji;Cel nr 16: Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowę na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu;Cel nr 17: Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju;Inny cel

Jaki inny cel?

*Więcej informacji na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, znajdziecie pod adresem www.un.org.pl

Wymień środowiska lub grupy społeczne oraz podaj szacowaną liczbę osób, które bezpośrednio skorzystają na realizacji projektu.


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


III. Działania projektu

Ryzyka związane z realizacją projektu.
Proszę podać możliwe zagrożenia pełnej realizacji projektu wraz ze sposobami przezwyciężenia ewentualnych trudności.


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Partnerzy projektu. Zakres współpracy.
Czy przy realizacji projektu przewidywana jest współpraca z innymi podmiotami? W jakim zakresie? Kto będzie partnerem w projekcie i jaki będzie jego wkład w planowane działania?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


IV. Doświadczenie wnioskodawcy

Źródła finansowania działalności organizacji w 2017 roku.Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?V. Harmonogram działańDodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?VI. Budżet projektu

Opłaty od uczestników projektu
Czy organizacja planuje pobierać opłaty od uczestników projektu? TakNie


VII. Załączniki do wniosku

Potwierdzam, że:
wniosek o dofinansowanie projektu stanowi oświadczenie woli Wnioskodawcy i jest on wnioskiem o dofinansowanie w rozumieniu Regulaminu Konkursu;
oświadczenia i dane zawarte we wniosku o dofinansowanie i załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
dokumenty złożone w ramach załączników w postaci skanów są zgodne z oryginałami;
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych­ w zakresie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu. W celu związanym z oceną projektów w ramach konkursu grantowego i zawarciem umowy dofinansowania projektu.

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku, ul. Misjonarska 22/32 (kod pocztowy: 09-402), tel.: 24 367 44 44)
2) kontakt z administratorem danych osobowych w Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka możliwy jest pod adresem email kontakt@fundusz-grantowy.pl
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
5) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych konkursu grantowego, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie być możliwe wzięcie udziału w konkursie grantowym.

Wniosek do konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

Wniosek składany przez: osobę indywidualnągrupę nieformalną

I. DANE WNIOSKODAWCY/OPIEKUNA GRUPY NIEFORMALNEJ

II. DANE GRUPY NIEFORMALNEJ (wypełnia wyłącznie opiekun grupy nieformalnej)*

Skład grupy:

Dodać kolejne?

III. Opis projektu

Wskaż, które z celów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz tylko 1 cel)
podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Płockaprzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychpodwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznegozachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztukipodnoszenie jakości pomocy społecznejpoprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Płockapodnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płockaupowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportuwspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płockawzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowejprowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia

Wskaż, które z Celów Zrównoważonego Rozwoju* będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz tylko 1 cel)
Cel nr 1: Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychCel nr 3: Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu;Cel nr 4: Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie;Cel nr 5: Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt;Cel nr 10: Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami;Cel nr 11: Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;Cel nr 12: Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji;Cel nr 16: Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowę na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu;Cel nr 17: Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju;Inny cel

Jaki inny cel?

Okres realizacji
od do

IV. Harmonogram działańDodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?V. Budżet projektu


VI. Pozostałe informacje

VII. Załączniki do wniosku
Aktualne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego dla każdej osoby pełnoletniej (max 10 plików)
Dodaj plik -

Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Gminy – Miasto Płock dla każdej osoby (max 10 plików)
Dodaj plik -

Dokumenty, rekomendacje w przedmiocie zrealizowanych przez wnioskodawcę przedsięwzięć, opatrzone pieczątką lub podpisem osoby udzielającej rekomendacji.
Dodaj plik -

Potwierdzam, że:
wniosek o dofinansowanie projektu stanowi oświadczenie woli Wnioskodawcy i jest on wnioskiem o dofinansowanie w rozumieniu Regulaminu Konkursu;
oświadczenia i dane zawarte we wniosku o dofinansowanie i załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
dokumenty złożone w ramach załączników w postaci skanów są zgodne z oryginałami;
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych­ w zakresie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu. W celu związanym z oceną projektów w ramach konkursu grantowego i zawarciem umowy dofinansowania projektu.

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku, ul. Misjonarska 22/32 (kod pocztowy: 09-402), tel.: 24 367 44 44)
2) kontakt z administratorem danych osobowych w Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka możliwy jest pod adresem email kontakt@fundusz-grantowy.pl
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
5) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych konkursu grantowego, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie być możliwe wzięcie udziału w konkursie grantowym.

Wakacje na wesoło

Wniosek do konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych
"Wakacje w Płocku na wesoło" | 2019

I. Dane wnioskodawcy

Forma prawna StowarzyszenieFundacjaInna

Koordynator projektu

Organizacja prowadzi / ma prawo prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego TakNie

Projekt partnerski TakNie

II. Informacje o projekcie


Okres realizacji
od do

Wskaż, które z celów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz tylko 1 cel)
podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Płockaprzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychpodwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznegozachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztukipodnoszenie jakości pomocy społecznejpoprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Płockapodnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płockaupowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportuwspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płockawzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowejprowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia

Wskaż, które z Celów Zrównoważonego Rozwoju* będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz tylko 1 cel)
Cel nr 1: Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychCel nr 3: Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu;Cel nr 4: Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie;Cel nr 5: Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt;Cel nr 10: Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami;Cel nr 11: Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;Cel nr 12: Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji;Cel nr 16: Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowę na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu;Cel nr 17: Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju;Inny cel

Jaki inny cel?

*Więcej informacji na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, znajdziecie pod adresem www.un.org.pl

Wymień środowiska lub grupy społeczne oraz podaj szacowaną liczbę osób, które bezpośrednio skorzystają na realizacji projektu.


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


III. Działania projektu

Ryzyka związane z realizacją projektu.
Proszę podać możliwe zagrożenia pełnej realizacji projektu wraz ze sposobami przezwyciężenia ewentualnych trudności.


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Partnerzy projektu. Zakres współpracy.
Czy przy realizacji projektu przewidywana jest współpraca z innymi podmiotami? W jakim zakresie? Kto będzie partnerem w projekcie i jaki będzie jego wkład w planowane działania?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


IV. Doświadczenie wnioskodawcy

Źródła finansowania działalności organizacji w 2018 roku.Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?V. Harmonogram działańDodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?VI. Budżet projektu

Opłaty od uczestników projektu
Czy organizacja planuje pobierać opłaty od uczestników projektu? TakNie


VII. Załączniki do wniosku

Potwierdzam, że:
wniosek o dofinansowanie projektu stanowi oświadczenie woli Wnioskodawcy i jest on wnioskiem o dofinansowanie w rozumieniu Regulaminu Konkursu;
oświadczenia i dane zawarte we wniosku o dofinansowanie i załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
dokumenty złożone w ramach załączników w postaci skanów są zgodne z oryginałami;
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych­ w zakresie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu. W celu związanym z oceną projektów w ramach konkursu grantowego i zawarciem umowy dofinansowania projektu.

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku, ul. Misjonarska 22/32 (kod pocztowy: 09-402), tel.: 24 367 44 44)
2) kontakt z administratorem danych osobowych w Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka możliwy jest pod adresem email kontakt@fundusz-grantowy.pl
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
5) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych konkursu grantowego, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie być możliwe wzięcie udziału w konkursie grantowym.

Dla NGO

Wniosek do konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych

I. Dane wnioskodawcy

Forma prawna StowarzyszenieFundacjaInna

Koordynator projektu

Projekt partnerski TakNie

II. Informacje o projekcie


Okres realizacji
od do

Wskaż, które z celów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz tylko 1 cel)
podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Płockaprzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychpodwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznegozachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztukipodnoszenie jakości pomocy społecznejpoprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Płockapodnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płockaupowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportuwspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płockawzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowejprowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia

Wskaż, które z Celów Zrównoważonego Rozwoju* będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz tylko 1 cel)
Cel nr 1: Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychCel nr 3: Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu;Cel nr 4: Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie;Cel nr 5: Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt;Cel nr 10: Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami;Cel nr 11: Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;Cel nr 12: Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji;Cel nr 16: Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowę na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu;Cel nr 17: Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju;Inny cel

Jaki inny cel?

*Więcej informacji na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, znajdziecie pod adresem www.un.org.pl

Wymień środowiska lub grupy społeczne oraz podaj szacowaną liczbę osób, które bezpośrednio skorzystają na realizacji projektu.


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


III. Działania projektu

Ryzyka związane z realizacją projektu.
Proszę podać możliwe zagrożenia pełnej realizacji projektu wraz ze sposobami przezwyciężenia ewentualnych trudności.


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Partnerzy projektu. Zakres współpracy.
Czy przy realizacji projektu przewidywana jest współpraca z innymi podmiotami? W jakim zakresie? Kto będzie partnerem w projekcie i jaki będzie jego wkład w planowane działania?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


Dodać kolejną linię?


IV. Doświadczenie wnioskodawcy

Źródła finansowania działalności organizacji w 2017 roku.Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?V. Harmonogram działańDodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?VI. Budżet projektu

Opłaty od uczestników projektu
Czy organizacja planuje pobierać opłaty od uczestników projektu? TakNie


VII. Załączniki do wniosku

Potwierdzam, że:
wniosek o dofinansowanie projektu stanowi oświadczenie woli Wnioskodawcy i jest on wnioskiem o dofinansowanie w rozumieniu Regulaminu Konkursu;
oświadczenia i dane zawarte we wniosku o dofinansowanie i załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
dokumenty złożone w ramach załączników w postaci skanów są zgodne z oryginałami;
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych­ w zakresie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu. W celu związanym z oceną projektów w ramach konkursu grantowego i zawarciem umowy dofinansowania projektu.

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku, ul. Misjonarska 22/32 (kod pocztowy: 09-402), tel.: 24 367 44 44)
2) kontakt z administratorem danych osobowych w Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka możliwy jest pod adresem email kontakt@fundusz-grantowy.pl
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
5) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych konkursu grantowego, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie być możliwe wzięcie udziału w konkursie grantowym.

Dla osób indywidualnych

Wniosek do konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

Wniosek składany przez: osobę indywidualnągrupę nieformalną

I. DANE WNIOSKODAWCY/OPIEKUNA GRUPY NIEFORMALNEJ

II. DANE GRUPY NIEFORMALNEJ (wypełnia wyłącznie opiekun grupy nieformalnej)*

Skład grupy:

Dodać kolejne?

III. Opis projektu

Wskaż, które z celów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz tylko 1 cel)
podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Płockaprzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychpodwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznegozachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztukipodnoszenie jakości pomocy społecznejpoprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Płockapodnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płockaupowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportuwspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płockawzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowejprowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia

Wskaż, które z Celów Zrównoważonego Rozwoju* będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz tylko 1 cel)
Cel nr 1: Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychCel nr 3: Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu;Cel nr 4: Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie;Cel nr 5: Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt;Cel nr 10: Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami;Cel nr 11: Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;Cel nr 12: Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji;Cel nr 16: Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowę na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu;Cel nr 17: Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju;Inny cel

Jaki inny cel?

Okres realizacji
od do

IV. Harmonogram działańDodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?Dodać kolejną linię?V. Budżet projektu


VI. Pozostałe informacje

VII. Załączniki do wniosku
Aktualne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego dla każdej osoby pełnoletniej (max 10 plików)
Dodaj plik -

Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Gminy – Miasto Płock dla każdej osoby (max 10 plików)
Dodaj plik -

Dokumenty, rekomendacje w przedmiocie zrealizowanych przez wnioskodawcę przedsięwzięć, opatrzone pieczątką lub podpisem osoby udzielającej rekomendacji.
Dodaj plik -

Potwierdzam, że:
wniosek o dofinansowanie projektu stanowi oświadczenie woli Wnioskodawcy i jest on wnioskiem o dofinansowanie w rozumieniu Regulaminu Konkursu;
oświadczenia i dane zawarte we wniosku o dofinansowanie i załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;
dokumenty złożone w ramach załączników w postaci skanów są zgodne z oryginałami;
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych­ w zakresie imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu. W celu związanym z oceną projektów w ramach konkursu grantowego i zawarciem umowy dofinansowania projektu.

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku, ul. Misjonarska 22/32 (kod pocztowy: 09-402), tel.: 24 367 44 44)
2) kontakt z administratorem danych osobowych w Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka możliwy jest pod adresem email kontakt@fundusz-grantowy.pl
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
5) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych konkursu grantowego, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie być możliwe wzięcie udziału w konkursie grantowym.

Print Friendly, PDF & Email