Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka ogłasza

IV edycję konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

Celem konkursu grantowego jest wsparcie działań liderów lokalnych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

W ramach IV edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych – osoby indywidualne (osoby fizyczne) oraz grupy nieformalne składające się z minimum 4, maksimum 10 osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Płocku (warunkiem jest, aby każda osoba z grupy najpóźniej w dniu zgłaszania projektu ukończyła 18 lat i posiadała pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest niekarana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadających osobowości prawnej

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

  • 5.000 zł – w przypadku projektów IV edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych, wymagany jest 10% wkład własny
  • Termin składania wniosków: do 23 listopada 2020 r.
  • Sposób składania wniosków: za pośrednictwem generatora dostępnego na naszej stronie www, osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską. (o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

   Generator wniosków o dofinansowanie

  • Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Kościuszki 8, lok. 3, 09-400 Płock, w godz. 8.00-15.00
  • Ogłoszenie wyników konkursu: do 21 grudnia 2020 r.
  • Okres realizacji projektów: Od daty podpisania umowy do 31.08.2021 r.

DOKUMENTACJA IV EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I GRUP NIEFORMALNYCH:

  1. Regulamin konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych (Regulamin.pdf)
  2. Wniosek o dofinansowanie projektu (Wniosek.pdf, Wniosek.doc)
  3. Budżet projektu (Budżet.xls)
  4. Umowa o dofinansowanie projektu (Umowa.pdf)
  5. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (Sprawozdanie_końcowe.pdf, Sprawozdanie_końcowe.doc)

Konkurs finansowany jest z darowizn PKN Orlen S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 i 601 07 05 06 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Kościuszki 8, lok. 3.


Print Friendly, PDF & Email