Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka, w związku z realizacją projektu pn. „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozpoczęła postępowanie o udzielenie zamówienia na zapewnienie posiłków dla dzieci uczęszczających do utworzonej na terenie Miasta Płocka placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe jest dostępne w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Numer ogłoszenia: 1091813

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 1 =

Post comment