Lista Rad Rodziców, które otrzymały grant w konkursie pn. Regranting środków Levi Strauss Foundation dla Rad Rodziców z Subregionu Płockiego;


komponent „Regranting środków Levi Strauss Foundation dla Rad Rodziców na terenie Miasta Płocka” – Fundusz Grantowy dla Płocka


1. Rada Rodziców przy LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku – 9.393,50 PLN

2. Rada Rodziców przy SP nr 14 im. prof Wadysława Szafera w Płocku – 7.514,80 PLN

3. Rada Rodziców przy SP nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku – 7.514,80 PLN

4. Rada Rodziców przy LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły w Płocku – 7.514.80 PLN

5. Rada Rodziców przy SP nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku – 3.757,40 PLN

6. Rada Rodziców przy SP nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku – 7.514,80 PLN

7. Rada Rodziców przy SP nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku – 3.757,40 PLN

8. Rada Rodziców przy SP nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku – 7.514.80 PLN

9. Rada Rodziców przy MP nr 34 im Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku – 4.068,20 PLN


komponent „Regranting środków Levi Strauss Foundation dla Rad Rodziców na terenie powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego” – partner PLOT


1. Rada Rodziców przy SP im. Czesława Hińca w Rogozinie – 18.786,00 PLN

2. Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. J Śniadeckiego w Wyszogrodzie – 1.878,70 PLN

3. Rada Rodziców przy SP im. kpr. F.I. Grabowskiego w Bodzanowie – 7.514,80 PLN

4. Rada Rodziców przy SP im. Księdza J. Twardowskiego w Smardzewie – 7.514,80 PLN

5. Rada Rodziców przy SP im. Janiny Jóźwiak w Cieślach – 7.514,80 PLN

6. Rada Rodziców przy SP im. W. Broniewskiego w Bielsku – 7.514,80 PLN

7. Rada Rodziców przy SP w Zawidzu Kościelnym – 11.272,20 PLN

8. Rada Rodziców przy SP im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. w Dobrzykowie – 3.757,40 PLN

9. Rada Rodziców przy SP im. Polskich Noblistów w Goleszynie – 7.514,80 PLN

10. Rada Rodziców przy SP im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu – 7.514,80 PLN

Gratulujemy!

Konkurs finansowany jest z darowizny Levi Strauss Foundation      


 

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego wprowadzone zostały następujące zmiany w Regulaminie konkursu (pkt VIII.3):

  1. Termin składania wniosków wydłużono do 03.04.2020r.
  2. Zmianie uległa forma składania wniosków: zachęcamy do składania wniosków w formie mailowej (zeskanowany podpisany wniosek + załącznik) na adres koordynator@plock.eu. Oryginały będą wymagane na etapie podpisywania umów o grant.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany regulamin konkursu.

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo wprowadzania kolejnych zmian w regulaminie konkursu, prawo do zmiany terminów konkursu, a nawet jego odwołania. O decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Regulamin grantu celowego_zmiana_16_03

Marzena Kapuścińska

Prezes Zarządu Fundacji

 


 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA do konkursu grantowego pn. „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Subregionu Płockiego”

Pytania i odpowiedzi_12_03

 


 

Szanowni Państwo,

W związku z rosnącym zagrożeniem koronawirusem oraz zaleceniami dotyczącymi ograniczania spotkań w miejscach publicznych, nie chcąc Państwa niepotrzebnie narażać spotkanie zaplanowane na dzień 12.03.2020r. zostaje odwołane.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące udziału w konkursie dla rad rodziców są zawarte w przesłanym wcześniej regulaminie konkursu. Zaplanowane spotkanie w dużej mierze miało polegać na udzielaniu Państwu odpowiedzi na pojawiające się pytania.

W obecnej sytuacji bardzo Państwa proszę o przesyłanie pytań w formie mailowej, na które będziemy odpowiadać niezwłocznie, a raz dziennie będziemy zamieszczać wszystkie odpowiedzi na Państwa pytania na stronie internetowej: https://fundusz-grantowy.pl/konkursy-grantowe/dla-rad-rodzicow/.

Jednocześnie zachęcam Państwa do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 24 367 44 44 oraz 601 07 05 06.

Marzena Kapuścińska

Prezes Zarządu Fundacji

 


 

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka oraz Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, działając we współpracy z Levi Strauss Foundation oraz Levi Strauss Poland ogłaszają konkurs grantowy dla rad rodziców z Płocka i Subregionu Płockiego pn. „Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Subregionu Płockiego”

Celem konkursu grantowego jest wsparcie rad rodziców w procesie rozwoju środowiska szkolnego działającego na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania.

 

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są rady rodziców wraz ze szkołami, przy których rady te działają, wymienione w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu, działające w oparciu o zapisy art. 83 i 84 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148).

Termin składania wniosków:

Wnioski o grant LSF należy składać do 27.03.2020r. włącznie.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski składane są w biurze Fundacji, ul. T. Kościuszki 8, lok. 3, 09-400 Płock, w godz. 8.00-15.00.

Forma składania są wniosków:

Wnioski składane są w wersji papierowej – w jednym egzemplarzu wraz z tożsamą wersją elektroniczną na płycie CD. Wnioski można składać osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data nadania przesyłki.

Przeznaczenie grantu:

Jedynym celem, na jaki wnioskodawcy mogą wydatkować przyznane środki finansowe, jest „wspieranie działalności statutowej” szkoły. Należy przez to rozumieć wspieranie celów i zadań szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej zajmującej się kształceniem i wychowaniem. Więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja/rady-rodzicow. Niekwalifikowane w ramach konkursu będą działania i koszty z nimi związane dotyczące zapewnienia bieżącej organizacji pracy szkoły. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148) za bieżącą działalność szkoły odpowiada organ prowadzący. Niedopuszczalna prawem jest sytuacja, w której środki rady rodziców są przeznaczane na elementarne potrzeby uczniów, w szczególności dotyczące zapewnienia uczniom środków higienicznych, papieru ksero, podstawowych materiałów i wyposażenia, itp. Więcej: cz. VII Regulaminu konkursu.

Ogłoszenie wyników konkursu: do 13 kwietnia 2020 r.

Okres wykorzystania środków grantu:

Okres kwalifikowania wydatków objętych przyznanym grantem ustala się od 01.01.2020r. do 31.10.2020r.

 

DOKUMENTACJA KONKURSU GRANTOWEGO DLA RAD RODZICÓW:

  1. Regulamin konkursu grantowego Regulamin grantu celowego
  2. Lista rad rodziców – podmiotów uprawnionych do składania wniosków Zał_1_regulamin
  3. Wniosek o grant Zał_2_wniosek Zał_2_wniosek
  4. Umowa o grant z FG Zał_3_Umowa o grant_FG ; Umowa o grant z PLOT Zał_3_Umowa o grant_PLOT
  5. Sprawozdanie z realizacji grantu Zał_4_sprawozdanie

 

Konkurs finansowany jest z darowizny Levi Strauss Foundation    

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 i 601 07 05 06 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Kościuszki 8, lok. 3.

Print Friendly, PDF & Email