Szanowni Państwo,

publikujemy listę osób indywidualnych i grup nieformalnych, które otrzymały rekomendację do dofinansowania projektów złożonych w odpowiedzi na III edycję konkursu grantowego. Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie konkursem, a zwycięzcom gratulujemy.

Zapraszamy Państwa do indywidualnych kontaktów z biurem Zarządu celem dostosowania budżetów projektów do zaproponowanego dofinansowania (tel. 24 367 44 44, 601 07 05 06, koordynator@plock.eu).

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem konkursu grantowego Wnioskodawca, któremu przyznano grant jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu poinformować na piśmie Zarząd o przyjęciu grantu. Brak pisemnej informacji traktowane będzie jako jego odrzucenie.

Lista wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach III edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Przyznana kwota dofinansowania

Justyna Wiśniewska Angielskie podróże – te małe i duże 4 500,00 zł
Joanna Krysztoforska Robotyka na wesoło 4 500,00 zł
Seweryn Jakubiak Poznaj świat robotów 2 800,00 zł
Marcin Radomski 2. Bieg w Swetrze 4 940,00 zł
Barbara Sawicka Aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu 3 300,00 zł
Stanisław Adlewski Koncert z okazji 55-lecia Osiedlenia się Romów w Płocku 4 000,00 zł
Julia Chromiec Wariacje filcowania 4 500,00 zł
Marzenna Matkowska Naucz mnie Mamo, naucz mnie Tato 4 900,00 zł
Karolina Spychalska Joga dla dzieci 4 000,00 zł
Kamila Formańska-Zimoń Zdrowi Płocczanie 4 000,00 zł
Eliza Łabarzewska WATA2 – warsztaty animacji twórczej dla młodzieży 4 500,00 zł
Magdalena Sikorska-Tokarska Akademia rysunku dla dorosłych 4 500,00 zł

Celem konkursu grantowego jest wsparcie działań liderów lokalnych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

W ramach III edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych – osoby indywidualne (osoby fizyczne) oraz grupy nieformalne składające się z minimum 4, maksimum 10 osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Płocku (przy czym co najmniej jedna osoba z grupy najpóźniej w dniu zgłaszania projektu ukończy 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest niekarana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadających osobowości prawnej

Pula środków przeznaczonych na konkurs:

30.000 zł – na dofinansowanie projektów III edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

5.000 zł – w przypadku projektów III edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych, wymagany jest 10% wkład własny

  • Termin składania wniosków: do 22 października 2018 r.
  • Sposób składania wniosków: za pośrednictwem generatora dostępnego tutaj, osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską. (o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)
  • Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Misjonarska 22, lok. 32, 09-402 Płock, w godz. 8.00-15.00
  • Ogłoszenie wyników konkursu: do 23 listopada 2018 r.
  • Okres realizacji projektów: Od 23.11.2018 r. do 31.08.2018 r.

DOKUMENTACJA III EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I GRUP NIEFORMALNYCH:

  1. Regulamin konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych (Regulamin_pdf)
  2. Wniosek o dofinansowanie projektu (WNIOSEK_pdf,  WNIOSEK_doc)
  3. Budżet projektu (budzet_xls)
  4. Umowa o dofinansowanie projektu (Umowa_pdf)
  5. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (Sprawozdanie_koncowe_pdf, Sprawozdanie_koncowe_doc)

Konkurs finansowany jest z darowizn PKN Orlen S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 i 601 07 05 06 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Misjonarska 22, lok. 32.

Print Friendly, PDF & Email