Szanowni Państwo,
poniżej publikujemy listę organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach X edycji konkursu grantowego.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie konkursem, a zwycięzcom gratulujemy.

Ogółem do konkursu wpłynęły 34 wnioski organizacji pozarządowych. Wnioski zostały zweryfikowane i ocenione przez członków wszystkich struktur Fundacji, oceny formalnej dokonał  Zarząd Fundacji, oceny merytorycznej Rada Programowa Fundacji i Rada Fundacji.

Uchwałą nr 17/2020 Rady Fundacji z dn. 17.12.2020 r. dofinansowanie otrzymało 13 projektów.

Gratulujemy pomysłów!

Lista nagrodzonych projektów:

L.p. Nr wniosku Nazwa Organizacji Tytuł projektu
1 2/X/2020 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS 21 PŁOCK” Handball uzależnia – warsztaty sportowe z MUKS 21 PŁOCK
 2 4/X/2020 Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Owady do zadań specjalnych, czyli o zapylaczach i innych owadach pożytecznych – przygotowanie filmu do wykorzystania na zajęciach dla dzieci i młodzieży oraz renowacja istniejącego na terenie ZOO hotelu dla owadów
 3 5/X/2020 Stowarzyszenie Człowiek Kultura W cieniu Płocka
 4 9/X/2020 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Płocku Klub Seniora „Szansa”
 5 12/X/2020 Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek Szlachetne zdrowie? Niech każdy się dowie!
 6 14/X/2020 Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie o nazwie „BUSOLA” Śladami Jana Pawła II w Płocku
 7 15/X/2020 Fundacja NowyStart.PL Zrozumieć Świat przez Doświadczenia
 8 18/X/2020 Stowarzyszenie na rzecz osób z autyzmem „Odzyskać Więzi”
Zdążyć z diagnozą – profilaktyka, ochrona zdrowia psychicznego u dzieci z Płocka
 9 19/X/2020 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Płock
Program wychowania wodnego dla Płocka „Woda to Przygoda”
 10 22/X/2020 Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja Kreacja młodych elit naukowych. Płocka młodzież w konkursie CERN i Instytutu Fizyki PAN
 11 29/X/2020 Fundacja REVITA Tydzień dla Seniora, tydzień dla Juniora
 12 30/X/2020 Fundacja NOBISCUM
Płock w zasięgu ręki – wirtualne zwiedzanie miasta
 13 33/X/2020 Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers MIŚ DOREMIŚ

 

Konkurs został sfinansowany z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A. , Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu Levi Strauss Foundation.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu rozdz. II, § 1, ust. 1, pkt 9) organizacja, której przyznano grant jest zobowiązana w terminie 3 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Fundacji pisemnie drogą mailową poinformować Zarząd o przyjęciu bądź odrzuceniu grantu. Zarząd Fundacji wyznacza ostateczny termin dostarczenia pisma na dzień 24.12.2020 r.

Wzór pisma – do pobrania

 

 


Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka
ogłasza X edycję konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych

Celem konkursu grantowego jest wsparcie działań organizacji pozarządowych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

W ramach X edycji konkursu dla organizacji pozarządowych organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

    • 25.000 zł.

w przypadku projektów X edycji konkursu dla organizacji pozarządowych

wymagany jest 20% wkład własny

Termin składania wniosków: do 23 listopada 2020 r.

Sposób składania wniosków:   za pośrednictwem generatora dostępnego, osobiście, pocztą (list polecony), bądź przesyłką kurierską.
(o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

Generator wniosków o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Kościuszki 8, lok. 3, 09-400 Płock, w godz. 8.00 – 15.00

Ogłoszenie wyników konkursu: do 21 grudnia 2020 r.

Okres realizacji projektów: od daty podpisania umowy do dn. 31.08.2021 r.

 

DOKUMENTACJA X EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

Regulamin konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych (Regulamin.pdf)

Wniosek o dofinansowanie (Wniosek.pdf, Wniosek.doc)

Budżet projektu (Budżet.xls)

Umowa o dofinansowanie projektu (Umowa.pdf)

Sprawozdanie bieżące z realizacji projektu (Sprawozdanie_bieżące.pdf, Sprawozdanie_bieżące.doc)

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (Sprawozdanie_końcowe.pdf, Sprawozdanie_końcowe.doc)

 

Konkurs finansowany jest z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu pozyskanego od Levi Strauss Foundation.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 i 601 07 05 06 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Kościuszki 8, lok. 3.


Print Friendly, PDF & Email