Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka ogłasza

V edycję konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

Celem konkursu grantowego jest wsparcie działań liderów lokalnych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

W ramach V edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych – osoby indywidualne (osoby fizyczne) oraz grupy nieformalne składające się z minimum 4, maksimum 10 osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Płocku (warunkiem jest, aby każda osoba z grupy najpóźniej w dniu zgłaszania projektu ukończyła 18 lat i posiadała pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest niekarana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadających osobowości prawnej

Generator wniosków o dofinansowanie

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

  • 5.000 zł – w przypadku projektów V edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych, wymagany jest 10% wkład własny
  • Termin składania wniosków: do 28 listopada 2022 r.
  • Sposób składania wniosków: za pośrednictwem generatora dostępnego na naszej stronie www, osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską. (o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)
  • Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Kościuszki 8, lok. 3, 09-400 Płock, w godz. 8.00-15.00
  • Ogłoszenie wyników konkursu: do 16 stycznia 2023 r.
  • Okres realizacji projektów: Od daty podpisania umowy do 16.10.2023 r.

DOKUMENTACJA IV EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I GRUP NIEFORMALNYCH:

  1. Regulamin konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych (Regulamin )
  2. Budżet (Budżet)
  3. Umowa o dofinansowanie projektu (Umowa doc, Umowa pdf)
  4. Wniosek o dofinansowanie (Wniosek pdf, Wniosek doc)
  5. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (Sprawozdanie_koncowe doc, Sprawozdanie_koncowe pdf)
  6. Załączniki do pobrania: Załącznik nr 8 doc, Załącznik nr 8 pdf, Załącznik nr 9 doc, Załącznik nr 9 pdf, Załącznik nr 10 doc, Załącznik nr 10 pdf

Konkurs finansowany jest z darowizn PKN Orlen S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 i 601 07 05 06 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Kościuszki 8, lok. 3.

Print Friendly, PDF & Email