Od 1 stycznia 2020r. Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka świadczy usługi społeczne w ramach utworzonej świetlicy podwórkowej. Obecnie uczestniczy w niej 24 dzieci.

Pedagodzy prowadzą zajęcia metodą pedagogiki ulicznej – streetworkingu na terenie Miasta Płocka na obszarze objętym programem rewitalizacji. Działania realizowane są w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wędka.

Fundacja podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Wędka dotyczącą współpracy na rzecz wspólnej realizacji działań streetworkingowych w Płocku, celem zapewnienia stałego wsparcia dzieciom.

Koncepcja realizacji zadania adresowana jest do grupy dzieci i młodzieży spędzającej większość czasu w przestrzeni miejskiej, niekorzystającej w pełni z instytucjonalnych form opieki, wsparcia i pomocy. Grupy te nie respektują zasad i norm współżycia społecznego, przejawiają cechy demoralizacji, a także są w znacznym stopniu wykluczone społecznie.

Podstawowym celem zaplanowanego procesu jest docieranie z profesjonalną pomocą do tzw. „dzieci ulicy“, ograniczenie skali ich dysfunkcyjnych i ryzykownych zachowań, poprawa funkcjonowania w życiu społecznym, a także wsparcie ich rodzin w procesie wychowania i opieki. Głównym założeniem podejmowanych działań, wynikającym z racji specyficznych potrzeb podopiecznych jest bezpośrednia praca z dzieckiem w „jego środowisku życia“, by poprzez zajęcia animacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne pobudzić i zachęcić je do konstruktywnego działania i organizowania sobie mądrego, poprawnego społecznie sposobu spędzania czasu wolnego.

 


USŁUGI SPOŁECZNE ŚWIADCZONE W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA TERENIE MIASTA PŁOCKA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

W ramach działań projektowych zostały utworzone dwie placówki wsparcia dziennego (w tym jedna w formie podwórkowej), a działalność już istniejących w strukturach MOPS placówek została wsparta poprzez sfinansowanie dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe. Rodziny przeżywające kryzysy i trudności wychowawcze zostały objęte wsparciem w postaci poradnictwa.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności usług społecznych świadczonych na terenie miasta Płocka.

Lider projektu: Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka

Partner projektu: Gmina Miasto Płock

Wartość projektu: 1 063 219,20PLN, w tym dofinansowanie:

– z EFS: 850 575,36PLN

– z BP: 137 827,84PLN

Fundusz Grantowy dla Płocka w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizuje projekt pn. „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”. Ponad milion złotych partnerzy przeznaczą na streetworking związany z pracą pedagogiczną i społeczną na rzecz dzieci, na stworzenie lepszych warunków w płockich świetlicach środowiskowych dla najmłodszych płocczan oraz specjalistyczne zajęcia rodzinne.

Głównym celem projektu jest zapobieganie rozwojowi dysfunkcji rodzinnych i marginalizacji społecznej wśród 181 dzieci i młodzieży oraz 50 rodzin poprzez wzmacnianie działań interwencyjnych prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Płocka w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

Umowa na realizację projektu została podpisana z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Głównym celem projektu, który jest realizowany od stycznia 2018 r. i potrwa 24 miesiące, jest zapobieganie rozwojowi dysfunkcji rodzinnych i marginalizacji społecznej rodzin oraz dzieci i młodzieży. Osiągnięcie zakładanych celów będzie możliwe dzięki wzmacnianiu działań interwencyjnych prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta.

Z pozyskanych środków zostaną stworzone dwie placówki wsparcia dziennego dla najmłodszych. Jedna z nich powstanie w formie pedagogiki podwórkowej czyli streetworkingu, który w Płocku powstał w 2013 roku z inicjatywy Fundacji. Dzięki innowacyjnemu działaniu i ciągłemu poszukiwaniu nowatorskich projektów, umożliwia on realizację zupełnie innowacyjnej formy pracy socjalnej z młodzieżą, służąc tym samym wzmocnieniu rodzin w procesie wychowania i opieki. Z pewnością ta nowa metoda współpracy z dziećmi, jest niezmiernie ważną działalnością, opartą o misję Fundacji, ale przede wszystkim wynikającą z realnych potrzeb najmłodszych mieszkańców Płocka. Dodatkowo, dotychczasowy model streetworkingu zostanie wzmocniony poprzez zastosowanie Innowacyjnej metody kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci SUWAK.

Współpraca z parterem projektu – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – umożliwiła powstanie drugiej placówki wsparcia dziennego. Jest to siedziba dawnego Gimnazjum nr 5 mieszczącego się przy ulicy Królowej Jadwigi w Płocku. W ramach projektu doposażone zostały również pozostałe świetlice środowiskowe oraz na bieżąco odbywają się bezpłatne zajęcia i warsztaty rozwijające kluczowe kompetencje społeczne dzieci i młodzieży. Specjalistyczne wsparcie w zakresie doradztwa oferowane jest również rodzinom w tym głównie opiekunom dzieci przeżywającym kryzysy i trudności wychowawcze. Realizacja projektu jest znacznym wsparciem działań na rzecz wspierania lokalnej społeczności w procesie wychowywania dzieci i młodzieży prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, gminne placówki wsparcia dziennego oraz Fundusz Grantowy dla Płocka.

Projekt został stworzony pod nazwą „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” i zostanie sfinansowany w ponad 988 tysiącach złotych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostała kwota w wysokości niemal 75 tysięcy złotych to środki przekazane przez lidera projektu jakim jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka oraz partnera projektu, którym jest MOPS będący jednostką samorządu terytorialnego.

Print Friendly, PDF & Email