Historia Fundacji sięga 14 października 2002 roku, kiedy to w Płocku przedstawiciele władz miasta, PKN ORLEN S.A. oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju podpisali list intencyjny w sprawie powołania „Forum dla Płocka”. Projekt zakładał włączenie lokalnego biznesu i organizacji społecznych do wspólnych prac z samorządem nad oceną i aktualizacją „Strategii Rozwoju Miasta Płocka do 2012 roku”. Przez pół roku, blisko 50 organizacji lokalnych, reprezentujących płocki biznes, organizacje pozarządowe, mieszkańców oraz samorząd, współpracowało przy tworzeniu i opracowaniu priorytetów rozwojowych dla miasta . Prace zakończyły się w czerwcu 2003 roku przyjęciem „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka” oraz podpisaniem deklaracji współdziałania na rzecz realizacji celów strategii. Chciałbym pogratulować wszystkim, którzy pracowali nad Strategią Rozwoju Płocka – mówił podczas uroczystości przyjęcia dokumentu Colin Glennie, stały przedstawiciel UNDP w Polsce. – Rozwój miasta nie byłby możliwy bez istnienia strategii. Płock jest pionierem w tworzeniu takich inicjatyw i liderem na rynku europejskim w tym względzie.

Kolejną pionierską inicjatywą, jaka wyłoniła się podczas prac Forum dla Płocka, było powołanie w maju 2003 roku z inicjatywy Urzędu Miasta Płocka oraz PKN ORLEN S.A. Funduszu Grantowego dla Płocka. Fundusz miał być zapleczem finansowym dla płockich organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wspierania Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Kapitał założycielski wyniósł 1,1 mln zł, z czego 500 000 zł przekazał PKN ORLEN S.A., a 600 000 zł miasto. Opiekę nad projektem roztoczył UNDP. Rolą UNDP jest ułatwiać kontakty pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym. Będziemy także kontrolować działalność Funduszu i służyć radą – podkreślał Colin Glennie. W toku prac, do Funduszu dołączył kolejny partner biznesowy – Levi Strauss Poland. Dzięki finansowemu wsparciu wszystkich trzech podmiotów, Fundusz rozpisał trzy edycje konkursów grantowych, w których przyznał 121 grantów na łączną sumę blisko 2 100 000 zł.

Po trzech edycjach konkursów ONZ uznał, iż jego rola, jako administratora projektu, już się skończyła i Fundusz jest gotowy do oddania go w ręce lokalnej społeczności. Wobec tego założyciele Funduszu (Miasto Płock, PKN Orlen S.A) wraz z nowo pozyskanym partnerem – firmą Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i przedstawicielami UNDP pracowali nad stworzeniem fundacji, która przejmie działania Funduszu Grantowego dla Płocka i będzie wspierała rozwój społeczeństwa lokalnego. Z grona Fundatorów z przyczyn formalnych wycofał się Levi Strauss Poland.

Akt notarialny powołujący Fundację został podpisany przez przedstawicieli Fundatorów , a więc Gminę Miasto Płock, PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 15 grudnia 2005 roku. Fundusz statutowy Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” wyniósł 1 000 000 zł. Miasto przekazało 600 000 zł, PKN ORLEN S.A. 300 000 zł, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 100 000 zł. Fundacja przejęła nazwę i zadania Funduszu Grantowego dla Płocka. 24 marca 2006 roku Fundacja uzyskała osobowość prawną i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka dzięki wsparciu fundatorów nieprzerwanie od 16 lat finansuje i rozlicza granty przekazane płockim organizacjom pozarządowym oraz inicjuje własne projekty trafiające w nisze społeczne. W swojej dotychczasowej działalności zrealizowano m.in. 12 edycji konkursów grantowych (tzw. całorocznych) oraz 7 edycji konkursów dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii szkolnych. Przed trzema laty uruchomiliśmy nowy konkurs umożliwiający sfinansowanie projektów dla płocczan, a które są realizowane przez osoby indywidualne i grupy nieformalne. Dotychczas, od początku swego istnienia, Fundusz wsparł blisko 400 projektów na łączną kwotę ponad 5,6 mln zł, a w projektach udział wzięło około 107 tys. osób.*

* informacje aktualne na dzień: sierpień 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email