Wniosek do konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych
  "Wakacje w Płocku na wesoło" | 2023

  I. Dane wnioskodawcy

  Forma prawna StowarzyszenieFundacjaInna

  Koordynator projektu

  Wnioskodawca prowadzi / ma prawo prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego TakNie

  Projekt partnerski TakNie

  II. Informacje o projekcie


  Okres realizacji
  od do

  Wskaż, które z celów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz minimum 1 cel)
  podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Płockaprzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychpodwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznegozachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztukipodnoszenie jakości pomocy społecznejpoprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Płockapodnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płockaupowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportuwspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płockawzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowejprowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia

  Wskaż, które z Celów Zrównoważonego Rozwoju* będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz minimum 1 cel)
  Cel nr 1: Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychCel nr 3: Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu;Cel nr 4: Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie;Cel nr 5: Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt;Cel nr 10: Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami;Cel nr 11: Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;Cel nr 12: Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji;Cel nr 16: Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowę na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu;Cel nr 17: Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju;Inny cel

  Jaki inny cel?

  *Więcej informacji na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, znajdziecie pod adresem www.un.org.pl

  Wymień środowiska lub grupy społeczne oraz podaj szacowaną liczbę osób, które bezpośrednio skorzystają na realizacji projektu.


  Dodać kolejną linię?


  Dodać kolejną linię?


  Dodać kolejną linię?


  Dodać kolejną linię?


  III. Działania projektu

  Ryzyka związane z realizacją projektu.
  Proszę podać możliwe zagrożenia pełnej realizacji projektu wraz ze sposobami przezwyciężenia ewentualnych trudności.


  Dodać kolejną linię?


  Dodać kolejną linię?


  Dodać kolejną linię?


  Dodać kolejną linię?


  Partnerzy projektu. Zakres współpracy.
  Czy przy realizacji projektu przewidywana jest współpraca z innymi podmiotami? W jakim zakresie? Kto będzie partnerem w projekcie i jaki będzie jego wkład w planowane działania?


  Dodać kolejną linię?


  Dodać kolejną linię?


  Dodać kolejną linię?


  Dodać kolejną linię?


  IV. Doświadczenie wnioskodawcy

  Źródła finansowania działalności Wnioskodawcy w 2022 roku.  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  V. Harmonogram działań  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  Dodać kolejną linię?  VI. Budżet projektu

  Opłaty od uczestników projektu


  VII. Załączniki do wniosku

  VIII. Oświadczenia i zgoda*

  *powyższe pola są wymagane

  Klauzula Informacyjna
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku, ul. Kościuszki 8, lok. 3, (kod pocztowy: 09-400), tel.: 24 367 44 44)
  2) kontakt z administratorem danych osobowych w Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka możliwy jest pod adresem email kontakt@fundusz-grantowy.pl
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
  4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  5) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych konkursu grantowego, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie być możliwe wzięcie udziału w konkursie grantowym.

   Wniosek do konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych

   I. Dane wnioskodawcy

   Forma prawna

   Kordynator projektu

   Projekt partnerski

   II. Informacje o projekcie

   Okres realizacji
   od do

   Wskaż, które z celów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” będą realizowane poprzez proponowany projekt (wskaż minimum 1 cel)

   Wskaż, które z Celów Zrównoważonego Rozwoju* będą realizowane poprzez proponowany projekt (wskaż minimum 1 cel)

   *Więcej informacji na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, znajdziecie pod adresem www.un.org.pl

   Wymień środowiska lub grupy społeczne oraz podaj szacowaną liczbę osób, które bezpośrednio oraz pośrednio skorzystają na realizacji projektu.

   *jeśli zero wpisz 0

   Środowiska/ grupy społeczne (np. młodzież, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, seniorzy)

   Wydarzenie np.:
   warsztaty, szkolenie, festyn

   Liczba osób biorących udział bezpośredni

   Liczba osób biorących udział pośredni

   Dzieci i młodzież (osoby do 18 roku życia)

   Osoby dorosłe (osoby od 18 do 60/65 roku życia kobiety/mężczyźni)

   Seniorzy (osoby od 60/65 roku życia)

   Razem

   Ogółem

   III. Działania projektu

   Opisz działania związane z promocją projektu.
   Jakie działania promocyjne Wnioskodawca planuje podjąć? Przedstaw zakres działań promocyjnych z uwzględnieniem informacji o przyznaniu grantu przez Fundację.

   Ryzyka związane z realizacją projektu.
   Proszę podać możliwe zagrożenia pełnej realizacji projektu wraz ze sposobami przezwyciężenia ewentualnych trudności.

   Potencjalne ryzyko

   Sposoby zapobiegania, minimalizowania

   Partnerzy projektu. Zakres współpracy.
   Czy przy realizacji projektu przewidywana jest współpraca z innymi podmiotami? W jakim zakresie? Kto będzie partnerem w projekcie i jaki będzie jego wkład w planowane działania?

   Partner

   Zakres i formy współpracy, w tym wkład finansowy i niefinansowy

   IV. Doświadczenie wnioskodawcy

   Źródła finansowania działalności organizacji wnioskującej w 2023 roku.

   Nazwa źródła finansowego

   Przeznaczenie dotacji

   Kwota

   V. Harmonogram działań

   Nazwa działania

   Data rozpoczęcia

   Data zakończenia

   VI. Budżet projektu

   Pobierz plik Budżet NGO, wypełnij tabele i dołącz do formularza on-line.
   Przed wypełnieniem budżetu proszę zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku. Do przygotowania i sprawdzenia poprawności budżetu należy wykorzystać plik w programie Excel, dostępny na stronie internetowej www.fundusz-grantowy.pl
   Dodaj plik:

   Opłaty od uczestników projektu
   Czy organizacja planuje pobierać opłaty od uczestników projektu?


   *Zgodnie z rozdz. II §1 ust. 2 pkt 9) Regulaminu środki pobrane od uczestników projektu nie mogą stanowić wkładu własnego organizacji w realizację projektu.

   VII. Załączniki do wniosku

   Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną organizacji wnioskującej o dotację.
   Dodaj plik:
   Aktualne zaświadczenie o braku zaległości finansowych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (wydane nie później niż miesiąc od daty złożenia wniosku) lub oświadczenie podpisane przez zarząd organizacji wnioskującej o dotację.
   Dodaj plik:
   Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone we wniosku, referencje, oświadczenia o współpracy itp.
   Dodaj plik:

   Dodaj inny plik:

   VIII. Oświadczenia i zgoda*
   Klauzula Informacyjna
   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
   1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku, ul. Kościuszki 8, lok.3 (kod pocztowy 09-400 Płock), tel.: 24 367 44 44
   2) kontakt z administratorem danych osobowych w Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka możliwy jest pod adresem email kontakt@fundusz-grantowy.pl
   3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
   4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
   5) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych konkursu grantowego, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
   7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie być możliwe wzięcie udziału w konkursie grantowym.

    Wniosek do konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

    Wniosek składany przez:osobę indywidualnągrupę nieformalną

    I. DANE WNIOSKODAWCY/OPIEKUNA GRUPY NIEFORMALNEJ

    II. DANE GRUPY NIEFORMALNEJ (wypełnia wyłącznie opiekun grupy nieformalnej)*

    Skład grupy:

    Dodać kolejne?

    III. Opis projektu

    Wskaż, które z celów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz minimum 1 cel)
    podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Płockaprzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychpodwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznegozachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztukipodnoszenie jakości pomocy społecznejpoprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Płockapodnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płockaupowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportuwspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płockawzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowejprowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia

    Wskaż, które z Celów Zrównoważonego Rozwoju* będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz minimum 1 cel)
    Cel nr 1: Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychCel nr 3: Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu;Cel nr 4: Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie;Cel nr 5: Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt;Cel nr 10: Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami;Cel nr 11: Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;Cel nr 12: Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji;Cel nr 16: Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowę na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu;Cel nr 17: Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju;Inny cel

    Jaki inny cel?

    Okres realizacji
    od do

    IV. Harmonogram działań    Dodać kolejną linię?    Dodać kolejną linię?    Dodać kolejną linię?    Dodać kolejną linię?    Dodać kolejną linię?    Dodać kolejną linię?    Dodać kolejną linię?    Dodać kolejną linię?    Dodać kolejną linię?    Dodać kolejną linię?    Dodać kolejną linię?    Dodać kolejną linię?    Dodać kolejną linię?    Dodać kolejną linię?    V. Budżet projektu


    VI. Pozostałe informacje

    VII. Załączniki do wniosku
    Aktualne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego dla każdej osoby pełnoletniej (max 10 plików)
    Dodaj plik -

    Zaświadczenie lub zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Gminy – Miasto Płock dla każdej osoby. (max 10 plików)
    Dodaj plik -

    Dokumenty, rekomendacje w przedmiocie zrealizowanych przez wnioskodawcę przedsięwzięć, opatrzone pieczątką lub podpisem osoby udzielającej rekomendacji.
    Dodaj plik -

    OŚWIADCZENIA I ZGODA:

    Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Grantowego dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup formalnych oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
    Oświadczam, że pozostałym osobom wskazanym we wniosku przekazałem/am Regulamin Konkursu Grantowego do zapoznania.
    Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i załączonych dokumentach są rzetelne i zgodne z prawdą oraz przyjmuję do wiadomości, że udzielenie nieprawdziwych informacji może spowodować odpowiedzialność z art. 286 Kodeksu karnego (oszustwo).
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych we wniosku danych osobowych w celu rozpatrzenia wniosku i przyznania świadczenia.
    Klauzula Informacyjna
    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
    1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku, ul. Kościuszki 8, lok.3 (kod pocztowy 09-400 Płock), tel.: 24 367 44 44
    2) kontakt z administratorem danych osobowych w Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka możliwy jest pod adresem email kontakt@fundusz-grantowy.pl
    3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
    4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
    5) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych konkursu grantowego, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
    7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie być możliwe wzięcie udziału w konkursie grantowym.

    Wakacje na wesoło

     Wniosek do konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych
     "Wakacje w Płocku na wesoło" | 2023

     I. Dane wnioskodawcy

     Forma prawna StowarzyszenieFundacjaInna

     Koordynator projektu

     Wnioskodawca prowadzi / ma prawo prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego TakNie

     Projekt partnerski TakNie

     II. Informacje o projekcie


     Okres realizacji
     od do

     Wskaż, które z celów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz minimum 1 cel)
     podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Płockaprzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychpodwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznegozachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztukipodnoszenie jakości pomocy społecznejpoprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Płockapodnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płockaupowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportuwspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płockawzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowejprowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia

     Wskaż, które z Celów Zrównoważonego Rozwoju* będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz minimum 1 cel)
     Cel nr 1: Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychCel nr 3: Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu;Cel nr 4: Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie;Cel nr 5: Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt;Cel nr 10: Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami;Cel nr 11: Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;Cel nr 12: Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji;Cel nr 16: Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowę na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu;Cel nr 17: Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju;Inny cel

     Jaki inny cel?

     *Więcej informacji na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, znajdziecie pod adresem www.un.org.pl

     Wymień środowiska lub grupy społeczne oraz podaj szacowaną liczbę osób, które bezpośrednio skorzystają na realizacji projektu.


     Dodać kolejną linię?


     Dodać kolejną linię?


     Dodać kolejną linię?


     Dodać kolejną linię?


     III. Działania projektu

     Ryzyka związane z realizacją projektu.
     Proszę podać możliwe zagrożenia pełnej realizacji projektu wraz ze sposobami przezwyciężenia ewentualnych trudności.


     Dodać kolejną linię?


     Dodać kolejną linię?


     Dodać kolejną linię?


     Dodać kolejną linię?


     Partnerzy projektu. Zakres współpracy.
     Czy przy realizacji projektu przewidywana jest współpraca z innymi podmiotami? W jakim zakresie? Kto będzie partnerem w projekcie i jaki będzie jego wkład w planowane działania?


     Dodać kolejną linię?


     Dodać kolejną linię?


     Dodać kolejną linię?


     Dodać kolejną linię?


     IV. Doświadczenie wnioskodawcy

     Źródła finansowania działalności Wnioskodawcy w 2022 roku.     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     V. Harmonogram działań     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     Dodać kolejną linię?     VI. Budżet projektu

     Opłaty od uczestników projektu


     VII. Załączniki do wniosku

     VIII. Oświadczenia i zgoda*

     *powyższe pola są wymagane

     Klauzula Informacyjna
     Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
     1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku, ul. Kościuszki 8, lok. 3, (kod pocztowy: 09-400), tel.: 24 367 44 44)
     2) kontakt z administratorem danych osobowych w Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka możliwy jest pod adresem email kontakt@fundusz-grantowy.pl
     3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
     4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
     5) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
     6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych konkursu grantowego, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
     7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
     8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie być możliwe wzięcie udziału w konkursie grantowym.

     Dla NGO

      Wniosek do konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych

      I. Dane wnioskodawcy

      Forma prawna

      Kordynator projektu

      Projekt partnerski

      II. Informacje o projekcie

      Okres realizacji
      od do

      Wskaż, które z celów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” będą realizowane poprzez proponowany projekt (wskaż minimum 1 cel)

      Wskaż, które z Celów Zrównoważonego Rozwoju* będą realizowane poprzez proponowany projekt (wskaż minimum 1 cel)

      *Więcej informacji na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, znajdziecie pod adresem www.un.org.pl

      Wymień środowiska lub grupy społeczne oraz podaj szacowaną liczbę osób, które bezpośrednio oraz pośrednio skorzystają na realizacji projektu.

      *jeśli zero wpisz 0

      Środowiska/ grupy społeczne (np. młodzież, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, seniorzy)

      Wydarzenie np.:
      warsztaty, szkolenie, festyn

      Liczba osób biorących udział bezpośredni

      Liczba osób biorących udział pośredni

      Dzieci i młodzież (osoby do 18 roku życia)

      Osoby dorosłe (osoby od 18 do 60/65 roku życia kobiety/mężczyźni)

      Seniorzy (osoby od 60/65 roku życia)

      Razem

      Ogółem

      III. Działania projektu

      Opisz działania związane z promocją projektu.
      Jakie działania promocyjne Wnioskodawca planuje podjąć? Przedstaw zakres działań promocyjnych z uwzględnieniem informacji o przyznaniu grantu przez Fundację.

      Ryzyka związane z realizacją projektu.
      Proszę podać możliwe zagrożenia pełnej realizacji projektu wraz ze sposobami przezwyciężenia ewentualnych trudności.

      Potencjalne ryzyko

      Sposoby zapobiegania, minimalizowania

      Partnerzy projektu. Zakres współpracy.
      Czy przy realizacji projektu przewidywana jest współpraca z innymi podmiotami? W jakim zakresie? Kto będzie partnerem w projekcie i jaki będzie jego wkład w planowane działania?

      Partner

      Zakres i formy współpracy, w tym wkład finansowy i niefinansowy

      IV. Doświadczenie wnioskodawcy

      Źródła finansowania działalności organizacji wnioskującej w 2023 roku.

      Nazwa źródła finansowego

      Przeznaczenie dotacji

      Kwota

      V. Harmonogram działań

      Nazwa działania

      Data rozpoczęcia

      Data zakończenia

      VI. Budżet projektu

      Pobierz plik Budżet NGO, wypełnij tabele i dołącz do formularza on-line.
      Przed wypełnieniem budżetu proszę zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku. Do przygotowania i sprawdzenia poprawności budżetu należy wykorzystać plik w programie Excel, dostępny na stronie internetowej www.fundusz-grantowy.pl
      Dodaj plik:

      Opłaty od uczestników projektu
      Czy organizacja planuje pobierać opłaty od uczestników projektu?


      *Zgodnie z rozdz. II §1 ust. 2 pkt 9) Regulaminu środki pobrane od uczestników projektu nie mogą stanowić wkładu własnego organizacji w realizację projektu.

      VII. Załączniki do wniosku

      Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną organizacji wnioskującej o dotację.
      Dodaj plik:
      Aktualne zaświadczenie o braku zaległości finansowych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (wydane nie później niż miesiąc od daty złożenia wniosku) lub oświadczenie podpisane przez zarząd organizacji wnioskującej o dotację.
      Dodaj plik:
      Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone we wniosku, referencje, oświadczenia o współpracy itp.
      Dodaj plik:

      Dodaj inny plik:

      VIII. Oświadczenia i zgoda*
      Klauzula Informacyjna
      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
      1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku, ul. Kościuszki 8, lok.3 (kod pocztowy 09-400 Płock), tel.: 24 367 44 44
      2) kontakt z administratorem danych osobowych w Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka możliwy jest pod adresem email kontakt@fundusz-grantowy.pl
      3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
      4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
      5) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
      6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych konkursu grantowego, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
      7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
      8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie być możliwe wzięcie udziału w konkursie grantowym.

      Dla osób indywidualnych

       Wniosek do konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

       Wniosek składany przez:osobę indywidualnągrupę nieformalną

       I. DANE WNIOSKODAWCY/OPIEKUNA GRUPY NIEFORMALNEJ

       II. DANE GRUPY NIEFORMALNEJ (wypełnia wyłącznie opiekun grupy nieformalnej)*

       Skład grupy:

       Dodać kolejne?

       III. Opis projektu

       Wskaż, które z celów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz minimum 1 cel)
       podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Płockaprzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychpodwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznegozachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztukipodnoszenie jakości pomocy społecznejpoprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Płockapodnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płockaupowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportuwspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płockawzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowejprowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia

       Wskaż, które z Celów Zrównoważonego Rozwoju* będą realizowane poprzez proponowany projekt (zaznacz minimum 1 cel)
       Cel nr 1: Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonychCel nr 3: Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu;Cel nr 4: Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie;Cel nr 5: Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt;Cel nr 10: Zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami;Cel nr 11: Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;Cel nr 12: Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji;Cel nr 16: Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowę na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu;Cel nr 17: Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju;Inny cel

       Jaki inny cel?

       Okres realizacji
       od do

       IV. Harmonogram działań       Dodać kolejną linię?       Dodać kolejną linię?       Dodać kolejną linię?       Dodać kolejną linię?       Dodać kolejną linię?       Dodać kolejną linię?       Dodać kolejną linię?       Dodać kolejną linię?       Dodać kolejną linię?       Dodać kolejną linię?       Dodać kolejną linię?       Dodać kolejną linię?       Dodać kolejną linię?       Dodać kolejną linię?       V. Budżet projektu


       VI. Pozostałe informacje

       VII. Załączniki do wniosku
       Aktualne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego dla każdej osoby pełnoletniej (max 10 plików)
       Dodaj plik -

       Zaświadczenie lub zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Gminy – Miasto Płock dla każdej osoby. (max 10 plików)
       Dodaj plik -

       Dokumenty, rekomendacje w przedmiocie zrealizowanych przez wnioskodawcę przedsięwzięć, opatrzone pieczątką lub podpisem osoby udzielającej rekomendacji.
       Dodaj plik -

       OŚWIADCZENIA I ZGODA:

       Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Grantowego dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup formalnych oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
       Oświadczam, że pozostałym osobom wskazanym we wniosku przekazałem/am Regulamin Konkursu Grantowego do zapoznania.
       Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i załączonych dokumentach są rzetelne i zgodne z prawdą oraz przyjmuję do wiadomości, że udzielenie nieprawdziwych informacji może spowodować odpowiedzialność z art. 286 Kodeksu karnego (oszustwo).
       Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych we wniosku danych osobowych w celu rozpatrzenia wniosku i przyznania świadczenia.
       Klauzula Informacyjna
       Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
       1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku, ul. Kościuszki 8, lok.3 (kod pocztowy 09-400 Płock), tel.: 24 367 44 44
       2) kontakt z administratorem danych osobowych w Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka możliwy jest pod adresem email kontakt@fundusz-grantowy.pl
       3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne kancelarie prawne, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
       4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
       5) Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
       6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań promocyjnych konkursu grantowego, a po zakończeniu realizacji działań promocyjnych przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
       7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
       8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, w przypadku odmowy podania danych może nie być możliwe wzięcie udziału w konkursie grantowym.

       Print Friendly, PDF & Email