Szanowni Państwo,
poniżej publikujemy listę osób indywidualnych oraz grup nieformalnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach IV edycji konkursu grantowego.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie konkursem, a zwycięzcom gratulujemy.

Ogółem do konkursu wpłynęło 7 wniosków osób indywidualnych i 1 wniosek grupy nieformalnej. Wnioski zostały zweryfikowane i ocenione przez członków wszystkich struktur Fundacji, oceny formalnej dokonał  Zarząd Fundacji, oceny merytorycznej Rada Programowa Fundacji i Rada Fundacji.

Uchwałą nr 16/2020 Rady Fundacji z dn. 17.12.2020 r. dofinansowanie otrzymało 5 projektów.

Gratulujemy pomysłów!

Lista nagrodzonych projektów:

L.p.Nr wnioskuImię i nazwisko/ grupa nieformalna
Tytuł projektu
11/IV/2020Joanna KrysztoforskaROBOTYCZNY ŚWIAT LEGO
 22/IV/2020Seweryn JakubiakPOZIOM WYŻEJ
 33/IV/2020Joanna PankowskaODZYSKAJ BALANS – ODZYSKAJ ODDECH
 44/IV/2020Karolina MakuchZ WIZYTĄ U RODZINY KRÓLEWSKIEJ
 55/IV/2020Katarzyna Kowalska

Grupa nieformalna – Miłośnicy historii

POPULARYZACJA POSTACI PROF. ST. PORTALSKIEGO (1920 – 2011), WYBITNEGO POLAKA, ABSOLWENTA JAGIELLONKI Z 1939 R., W STULECIE JEGO URODZIN

 

Konkurs został sfinansowany z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A. , Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Zgodnie z Regulaminem konkursu rozdz. II, § 2, ust. 1, pkt 11) wnioskodawca, któremu przyznano grant jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej Fundacji pisemnie drogą mailową poinformować Zarząd o przyjęciu bądź odrzuceniu grantu. Zarząd Fundacji wyznacza ostateczny termin dostarczenia pisma na dzień 24.12.2020 r.

Wzór pisma – do pobrania

 


Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka ogłasza

IV edycję konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych

Celem konkursu grantowego jest wsparcie działań liderów lokalnych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

W ramach IV edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych – osoby indywidualne (osoby fizyczne) oraz grupy nieformalne składające się z minimum 4, maksimum 10 osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Płocku (warunkiem jest, aby każda osoba z grupy najpóźniej w dniu zgłaszania projektu ukończyła 18 lat i posiadała pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest niekarana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadających osobowości prawnej

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

  • 5.000 zł – w przypadku projektów IV edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych, wymagany jest 10% wkład własny
  • Termin składania wniosków: do 23 listopada 2020 r.
  • Sposób składania wniosków: za pośrednictwem generatora dostępnego na naszej stronie www, osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską. (o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

   Generator wniosków o dofinansowanie

  • Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Kościuszki 8, lok. 3, 09-400 Płock, w godz. 8.00-15.00
  • Ogłoszenie wyników konkursu: do 21 grudnia 2020 r.
  • Okres realizacji projektów: Od daty podpisania umowy do 31.08.2021 r.

DOKUMENTACJA IV EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I GRUP NIEFORMALNYCH:

  1. Regulamin konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych (Regulamin.pdf)
  2. Wniosek o dofinansowanie projektu (Wniosek.pdf, Wniosek.doc)
  3. Budżet projektu (Budżet.xls)
  4. Umowa o dofinansowanie projektu (Umowa.pdf)
  5. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (Sprawozdanie_końcowe.pdf, Sprawozdanie_końcowe.doc)

Konkurs finansowany jest z darowizn PKN Orlen S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 i 601 07 05 06 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Kościuszki 8, lok. 3.


Print Friendly, PDF & Email