W 2021 dzięki środkom pozyskanym od Darczyńcy Fundacji ORLEN zakupiono 3 laptopy, które pomogą naszym podopiecznym realizować naukę w trybie zdalnym oraz rozwijać kompetencje w zakresie nabywania praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi multimedialnych.

Zadanie sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN


Nową metodę pracy z dziećmi opartą na pedagogice podwórkowej Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zainicjowała w 2013r.

Koncepcja naszej pracy skoncentrowana jest na założeniu, iż działania pedagogiki ulicy adresowane są głównie do dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk trudnych pod względem wychowawczym, spędzających większość czasu w przestrzeni miejskiej, niekorzystających z adresowanych do nich placówek wsparcia dziennego. Natomiast głównym założeniem podejmowanych działań jest bezpośrednia praca z dzieckiem w „jego środowisku życia”, by poprzez zajęcia animacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne pobudzić i zachęcić je do konstruktywnego działania oraz alternatywnego do „bycia na ulicy” spędzania czasu wolnego.

Zakładamy, ze głównym rezultatem realizacji zadania będzie znaczne ograniczenie procesu marginalizacji społecznej dzieci objętych programem, a przez szczególną opiekę pedagoga ulicznego i uczestnictwo w przestrzeni społecznej poprawią się relacje dzieci z otoczeniem. Bezpośrednim tego skutkiem będzie zmniejszenie skali ryzykownych zachowań dzieci, w tym przede wszystkim spożywania alkoholu, substancji psychoaktywnych i wchodzenia w konflikt z prawem. Realizacja projektu w formie zajęciowej umocni w uczestnikach potrzebę podjęcia podobnych działań w przyszłości, zaktywizuje ich do konstruktywnej aktywności i wpłynie w przyszłości na ich funkcjonowanie w społeczeństwie. W krótszej, lecz bardzo istotnej z punktu widzenia dalszych rezultatów realizacji zadania perspektywie, pozwoli uchronić część dzieci objętych programem przed skierowaniem do ośrodków opiekuńczych i wychowawczych.

Aktualnie naszych streetworkerów można spotkać na pięciu płockich osiedlach, wytypowanych po konsultacjach z pracownikami służb mundurowych i pomocy społecznej. Marcin opiekuje się dziećmi z Cholerki, Tomek prowadzi zajęcia na osiedlu Radziwie, Adrian pracuje w rejonie ulic Żyzna-Boryszewska, Ania na płockiej Starówce, a Ewę spotkać można na Skarpie.

Nasi pedagodzy nie mają biurek, ani krzeseł, korzystają z trawników, boisk, parków, podwórek. Mają, za to, chęć do pracy, głowy pełne pomysłów, zapał i wyobraźnię. No i gry planszowe, skakanki, piłki, czyli to, czym można się bawić w przestrzeni miasta.

Podstawowym celem streetworkingu jest docieranie z profesjonalną pomocą do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wychowują się w rodzinach wykazujących nawarstwienie problemów społecznych i pozostają poza sferą oddziaływania instytucji pomocowych, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych.

Wzorem dla nas była praca warszawskich streetworkerów zrzeszonych w Stowarzyszeniu GPiAS Praga Północ. Tomek Szczepański i Andrzej Orłowski podzielili się z nami swoją wiedzą na temat pracy na ulicy, przeszkolili kandydatów na pedagogów i wspierają merytorycznie przez cały okres inicjowania i trwania projektu.

Streetworking realizujemy w oparciu o fundusze zewnętrzne otrzymane w konkursach oraz ze środków naszych Fundatorów: Urzędu Miasta Płocka, PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins.

Print Friendly, PDF & Email