Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka ogłasza VI edycję konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych Celem konkursu grantowego jest wsparcie działań liderów lokalnych ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców Płocka.

 

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

W ramach VI edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych – osoby indywidualne (osoby fizyczne) oraz grupy nieformalne składające się z minimum 4, maksimum 10 osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Płocku (warunkiem jest, aby każda osoba z grupy najpóźniej w dniu zgłaszania projektu ukończyła 18 lat i posiadała pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest niekarana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), wspólnie realizujących lub chcących realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadających osobowości prawnej.

 

Generator wniosków o dofinansowanie

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

 

 • 5.000 zł – w przypadku projektów VI edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych, wymagany jest 10% wkład własny
 • Termin składania wniosków: do 20 maja 2024 r.
 • Sposób składania wniosków: za pośrednictwem generatora dostępnego na naszej stronie www, osobiście, pocztą (list polecony) bądź przesyłką kurierską. (o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)
 • Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Kościuszki 8, lok. 3, 09-400 Płock, w godz. 8.00-15.00
 • Ogłoszenie wyników konkursu: do 14 czerwca 2024 r.
 • Okres realizacji projektów: Od daty podpisania umowy do 21.10.2024 r.

DOKUMENTACJA IV EDYCJI KONKURSU GRANTOWEGO DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I GRUP NIEFORMALNYCH:

  1. Regulamin konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych i grup nieformalnych (Regulamin XII_VI edycji)
  2. Wniosek o dofinansowanie projektu (Wniosek_IND_VI.pdf, Wniosek_IND_VI.doc)
  3. Budżet projektu (budzet_IND_VI)
  4. Umowa o dofinansowanie projektu (Umowa_IND_VI)
  5. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (Sprawozdanie_koncowe_IND_VI.pdf, Sprawozdanie_koncowe_IND_VI.doc)
  6. Załączniki do pobrania (Załącznik nr 8 -os. dorosła, Załącznik nr 9 dziecko, Załącznik nr 10)

Konkurs finansowany jest z darowizn Orlen S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 367 44 44 i 601 07 05 06 lub bezpośrednio w biurze Fundacji w Płocku, ul. Kościuszki 8, lok. 3.

Print Friendly, PDF & Email