Deklaracja dostępności Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka

Fundacja pod nazwą Fundusz Grantowy dla Płocka z siedzibą w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://fundusz-grantowy.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-04-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Może zdarzyć się sytuacja, że niektóre dokumenty bądź materiały multimedialne (filmy), opublikowane na naszej stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, mają tylko charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań lub zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji lub zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Może zdarzyć się sytuacja, że niektóre opublikowane materiały multimedialne zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów dla osób głuchych i słabosłyszących lub innych wymagających elementów, z uwagi na fakt, że przeważnie są to materiały udostępnione bezpośrednio z różnych serwisów (m.in. YouTube).
 • Załączniki w postaci skanów dokumentów w formacie .pdf mogą nie być dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-04-05
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Pesta.
 • E-mail: kontakt@fundusz-grantowy.pl
 • Telefon: +48 24 367 44 44

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Print Friendly, PDF & Email