1. Co może stanowić finansowy wkład własny do projektu?
Zgodnie z kryteriami konkursowymi organizacja jest zobowiązana do zapewnienia finansowania projektu z własnych źródeł w kwocie min. 20 % wartości projektu. Wkładem własnym nie mogą być jednak środki uzyskane od Fundatorów Fundacji, czyli PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o czy Urzędu Miasta Płocka. Nie można więc łączyć projektów i zadań finansowanych np. z konkursów ogłaszanych przez Gminę Miasto Płock! To najczęstszy powód dyskwalifikacji składanych projektów na etapie oceny merytorycznej.

2. Czy muszę mieć wkład własny finansowy? Czy wystarczy tylko niefinansowy?
Zgodnie z §5 pkt 3 Regulaminu udzielania grantów przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” nie możemy przyznać dofinansowania na projekt bez udziału finansowego wnioskodawcy. Wkład finansowy stanowić musi przynajmniej połowę wkładu własnego.

3. Czy mogę startować w konkursie, gdy mam pomysł dla Płocka, ale siedzibę w innym mieście?
Tak, w obecnej edycji konkursu istnieje możliwość, aby wnioski były składane przez podmioty spoza Płocka (niemające siedziby, czy przedstawicielstwa w Płocku). Z zastrzeżeniem jednak, że wszystkie działania projektowe muszą być realizowane na rzecz płocczan. Inaczej mówiąc grupą docelową muszą być mieszkańcy Płocka.

4. Jak policzyć wysokość wkładu własnego?
Należy zastosować proporcję.
W przypadku maksymalnej kwoty grantu sięgającego 25.000 zł, kwota ta stanowi 80%. Wartość projektu, czyli 100% wyniesie więc 31.250 zł. 20% wkładu własnego to 31 250 – 25 000 = 6 250 zł.

5. Czy mogę pobierać opłaty od uczestników projektu?
Tak, można pobierać opłaty od uczestników projektu.
Istnieją jednak ograniczenia: opłaty pobrane od uczestników nie mogą stanowić wkładu własnego organizacji, a ich wysokość i przeznaczenie musi być wykazane w budżecie projektu.

6. Ile wniosków mogę maksymalnie zlozyć?
Organizacja ma prawo do skladania nieograniczonej liczby wniosków indywidualnych i partnerskich, jednakże środki Fundacji mogą być przyznane na realizację maksymalnie dwóch projektów.

7. Jakie załączniki są niezbędne na etapie składania wniosku?
Na etapie składania wniosku o dofinansowanie niezbędne jest dołączenie następujących załączników:
Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną organizacji,
oświadczenie Zarządu organizacji o braku zaległości finansowej wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, lub zaświadczenia z ZUS i US wydane nie później niż miesiąc od daty złożenia wniosku,
fakultatywnie – dokumenty potwierdzające fakty przytoczone we wniosku, referencje, oświadczenia o współpracy itp.

8. Czy są jakieś kryteria, które zwiększają szanse na dofinansowanie?
Wnioskodawca może zaplanować działania wpisujące się w kryteria strategiczne konkursu, co powodować będzie, podczas oceny uzyskanie premii punktowej. Kryteria te to:
Partnerstwo w zakresie realizacji projektu;
Włączanie w życie społeczne (w tym: aktywność obywatelska, integracja międzypokoleniowa, wzmacnianie udziału młodzieży w życiu społecznym, itp.);
Realizacja działań polegających na przeprowadzaniu kampanii społecznych, eventów, happaningów oraz innych wydarzeń skoncentrowanych na promowaniu pozytywnych postaw społecznych i zapobieganiu negatywnym.

9. Co może być wkładem niefinansowym organizacji?
Wkładem własnym niefinansowym organizacji może być nieodpłatana praca wolontariuszy, wartość użyczonego sprzętu/ lokalu, czy nieodpłatana usługa świadczona przez podmiot zewnętrzny.
Wartość zadeklarowanego wkładu niefinansowanego należy oszacować na etapie składania wniosku. Natomiast na etapie realizacji projektu wkład własny niefinansowy należy udokumentować, np. umową z wolontariuszem i kartą czasu pracy, umową uzyczenia wraz z zadeklarowaną wartością usługi.

10. Jakie działania/koszty nie będą finansowane ze środków konkursu grantowego?
Fundacja nie finansuje:
przedsięwzięć nierealizujących celów statutowych Fundacji,
działań skierowanych tylko do podopiecznych organizacji wnioskującej o grant,
wydatków poniesionych przed rozpoczęciem realizacji projektu (termin określony w umowie),
projektów bez własnego udziału finansowego wnioskodawcy,
programów badawczych,
formalnych programów nauczania,
bieżącego wsparcia instytucji (np. zakupu środków trwałych, remontów, inwestycji, opłat wynajmu i eksploatacji pomieszczeń),
honorarium księgowego,
żadnych wydatków związanych z zakupem napojów alkoholowych. Faktura związana z zakupem ww. produktów nie może być także rozliczona jako wkład własny do realizacji projektu,
zakupu środków trwałych (w rozumieniu obowiązujących przepisów, obecnie są to środki o wartości powyżej 3500 PLN netto, których użytkowanie jest dłuższe niż rok).

11. Planowany jest projekt partnerski – czy stowarzyszenie może mieć dwóch partnerów którymi są instytucje Urzędu Miasta?

Regulamin konkursu nie podaje definicji partnera, dlatego można uznać, iż instytucje Urzędu Miasta mogą być partnerem projektu. Liczba partnerów również nie jest ograniczona.

12. Czy wkład partnerów jest traktowany jako wkład własny?

W przypadku partnerów, o których mowa w pytaniu nr 11 – ich wkład nie może być uznany za wkład własny (zgodnie z zapisami regulaminu część B.I.2 pkt 4). W innym przypadku wkład własny partnera może być wkładem własnym do projektu.

13. Czy muszą być zachowane jakieś proporcje wkładu pomiędzy partnerami?

Nie ma takiego wymogu.

14. Jeżeli instytucja figuruje we wniosku jako partner to nie są potrzebne dodatkowe oświadczenia o współpracy?

Jeśli wniosek jest podpisany przez Partnera/Parterów uznajemy, że posiada/ją on/i wiedzę co do swoich zobowiązań wynikających z opisu projektu. Fundacja nie wymaga dodatkowych oświadczeń.

Print Friendly, PDF & Email