W związku z przedłużeniem naboru zgłoszeń w innych regionach również na Mazowszu wydłużony został termin zgłaszania kandydatów w obydwu konkursach. Nowy termin upływa 9 września 2011 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu na etapie wojewódzkim nastąpi w terminie do 19 września 2011 roku, natomiast na etapie ogólnopolskim w terminie do 30 września 2011 roku.
Przypominamy, że Konkurs „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom” skierowany jest do:
 organizacji pozarządowych;
 innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 podmiotów realizujących program wolontariatu pracowniczego.
Jeden podmiot może zgłosić jedną kandydaturę podmiotu realizującego program z udziałem wolontariuszy w dowolnym obszarze życia społecznego.
Celem Konkursu jest promocja pozytywne przykłady organizacji i instytucji, które na co dzień bardzo dobrze współpracują z wolontariuszami. Wyłonieni laureaci otrzymają tytuł „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”. Tytuł przyznawany jest na okres dwóch lat przez Centrum Wolontariatu w Warszawie.
Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działań realizowanych przed nominowany podmiot (max.
3 strony maszynopisu).
W kolejnym konkursie, „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zostaną wyróżnieni poszczególni wolontariusze, grupy wolontariuszy, bądź rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Na etapie wojewódzkim zostanie wyłonionych 3 laureatów, których kandydatury jednocześnie będą ubiegały się o wyróżnienie na etapie ogólnopolskim.
Wolontariuszy mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariackiej, a także zgłaszać się mogą sami wolontariusze.
Organizacje mogą zgłaszać od jednego do pięciu kandydatów/-tek, działających w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis nominowanej osoby (max. 4 strony maszynopisu).
Wymagane dokumenty należy dostarczyć na adres:
1) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa – osobiście lub za pośrednictwem poczty;
2) dialog@mazovia.pl – pocztą elektroniczną.
Zapraszamy do udziału w konkursach. Promujmy wolontariat! Doceńmy wolontariuszy!
Więcej informacji na: http://www.dialog.mazovia.pl/wolontariat_konkursy.html

autor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cztery × 1 =

Post comment