Instrukcja:

1. Przedłożenie wniosku jest warunkiem niezbędnym ubiegania się o grant z Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka.
2. Wniosek jest opinowany przez Radę Programową, Radę Fundacji. Ostateczną decyzję o udzieleniu grantu podejmuje Zarząd Fundacji. Zaakceptowany wniosek staje się częścią umowy o dofinansowanie.
3. Należy złożyć wniosek w dwóch egzemplarzach oraz na
dyskietce do dnia 24 lipca 2006 r. do godziny 15.00 w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, ul. Misjonarska 22 pokój nr 32.
4. Budżet projektu powinien być przedstawiony zgodnie ze wzorem tabeli umieszczonym w formularzu wniosku. Można też skorzystać z tabeli w Exelu, zamieszczonej na stronach Funduszu. Po wypełnieniu należy ją wydrukować i dołączyć do wniosku.
5. Do wniosku należy dołączyć załączniki (jeden zestaw)
• Statut
• Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (stan najpóźniej na 1 maja 2006 r.) lub inne zaświadczenie potwierdzające osobowość prawną organizacji.
• Sprawozdanie finansowe za 2005 rok (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa)
• Zaświadczenie o braku zaległości finansowych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
• Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone we wniosku, referencje, oświadczenia o współpracy itp.

Pobierz formularz wniosku o grant formacie .doc

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 − 3 =

Post comment