Zarząd Fundacji po uzyskaniu opinii Rady Programowej oraz Rady Fundacji podjął decyzję o przyznaniu 28 spośród 48 wnioskującym organizacjom pozarządowym dofinansowanie na realizację projektów wpisujących się w obszary tematyczne działalności Fundacji oraz Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.

Proces oceny wniosków:
Wszystkie wnioski, wstępnie zostały zaopiniowane pod względem formalnym przez pracownika Fundacji. Wnioski spełniające wymogi formalne konkursu zostały przekazane do zaopiniowania Radzie Programowej.

Członkowie Rady Programowej ocenili wnioski pod względem merytorycznym na posiedzeniu, które odbyło się 5 grudnia 2007 r.

Następnie zaopiniowane przez Radę Programową wnioski, zostały przekazane Radzie Fundacji, która na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2007 r. przedstawiła własne oceny i opinie na temat poszczególnych wniosków.

Ostateczną decyzję o wynikach II edycji konkursu grantowego podjął Zarząd Fundacji, w drodze uchwały, na podstawie opinii Rady Programowej i Rady Fundacji.

Dofinansowanie otrzymało 28 organizacji pozarządowych na łączną kwotą 312 345 zł.

Anna Ambroziak (Grzegorzewska)
Prezes Zarządu Fundacji
„Fundusz Grantowy dla Płocka”

II edycja konkursu grantowego Fundacji “Fundusz Grantowy dla Płocka” – Wykaz organizacji, które otrzymały granty

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwanaście − 3 =

Post comment