Kryteria Konkursu o przyznanie grantu z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”
I. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O GRANT?
Granty do 40 000 PLN. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (definiowane według Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z 23 kwietnia 2003), mające siedzibę lub przedstawicielstwo w Płocku.
• Organizacja musi wykazać, że nie posiada zaległości finansowych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Organizacja musi charakteryzować się przejrzystością w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków. Powinna zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
• Organizacja musi posiadać osobowość prawną potwierdzoną stosownym zaświadczeniem np. wypis z Krajowego Rejstru Sądowego.

II. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?
WNIOSEK
1. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (stan najpóźniej na 1 maja 2006 r.) lub inne zaświadczenie potwierdzające osobowość prawną organizacji.
2. Aktualny statut organizacji.
3. Sprawozdanie finansowe za 2005 rok.
4. Zaświadczenie o braku zaległości finansowej wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.
5. Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone we wniosku, referencje, oświadczenia o współpracy itp.

III. JAK WYGLĄDA OCENA WNIOSKÓW I PRZYZNAWANIE GRANTÓW?
• Wnioski są sprawdzane wstępnie pod względem formalnym przez Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu Fundacji. W przypadku formalnej akceptacji przez Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu, wniosek opiniowany jest przez członków Rady Programowej, a następnie przez Radę Fundacji i Zarząd. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd w trybie uchwały.
• Organizacja, która otrzymała grant, powinna w terminie 2 tygodni od momentu oficjalnego ogłoszenia werdyktu:
a/ zadecydować o jego przyjęciu lub odrzuceniu i powiadomić o tym fakcie Prezesa Zarządu Fundacji,
b/ przedstawić dane na temat wydzielonego subkonta, założonego dla obsługi środków z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.
• Organizacja powinna w terminie 1 miesiąca od uzyskania informacji o przyznaniu grantu podpisać stosowną umowę z Fundacją. Nie podpisanie umowy w/w terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z otrzymanego grantu.
• Przyznane granty wypłacane są w dwóch lub więcej transzach, zgodnie z podpisaną pomiędzy organizacją a Fundacją umową.
• Organizacja będzie monitorowana w zakresie wdrażania dofinansowanego projektu.
• Wnioskodawca rozlicza się z grantu na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych: bieżących i końcowego.

IV. JAKIEGO RODZAJU PROJEKTY MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE (KRYTERIA FORMALNE)
• Projekt musi wpisywać się w 11 obszarów tematycznych mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Płocka :
1. Podwyższenie poziomu wykształcenia,
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych,
3. Podwyższenie bezpieczeństwa publicznego,
4. Zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
5. Podnoszenie jakości pomocy społecznej,
6. Poprawę stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej,
7. Podnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płocka,
8. Upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
9. Wspieranie środowiska gospodarczego miasta oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płocka,
10. Wzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
11. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
• Maksymalna długość realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy.
• Dofinansowanie z Fundacji nie przekroczy 80% kosztów projektu. Organizacja musi wykazać pisemne potwierdzenie dotacji z innych źródeł w wyskości 20%
• Organizacja ma prawo do składania nieograniczonej liczby wniosków indywidualnych i partnerskich, jednakże środki z Fundacji mogą być przyznane dla:
JEDNEGO projektu indywidualnego organizacji oraz JEDNEGO projektu partnerskiego*,
* projekt partnerski – projekt reazliowany przy współpracy z innym podmiotem (inną organizacją pozarządową, samorządem lokalnym, firmą itp.).

V. CO ZWIĘKSZA ATRAKCYJNOŚĆ WNIOSKU?
• Partnerstwo z najważniejszymi instytucjami i grupami w celu wspierania procesu zrównoważonego rozwoju. W tym celu, projekt może być realizowany z innymi organizacjami (nie tylko z Płocka), partnerami biznesowymi i publicznymi, w tym z samorządem,
• Pozytywny wpływ projektu na aktywizację zawodową i wyrównanie szans,
• Realizacja założeń więcej niż jednego obszaru tematycznego,
• Innowacyjny pomysł,
• Inicjatywy wspierające budowę kapitału ludzkiego i społecznego.

VI. JAKIE DZIAŁANIA MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?
Finansowane działania mogą obejmować, między innymi:
• organizację warsztatów, szkoleń ,wykładów, seminariów,
• organizację wystaw, przeglądów, targów, koncertów, spotkań, konkursów,
• tworzenie i działalność świetlic, klubów, miejsc spotkań grup lokalnych
• koszty publikacji materiałów informacyjnych, w tym audiowizualnych, archiwizacja wiedzy, tworzenie baz danych
• inne innowacyjne działania mające na celu integrację i rozwój społeczności lokalnej.

VII. JAKIE DZIAŁANIA NIE MOGĄ BYĆ FINANSOWANE?
Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” nie może finansować:
• przedsięwzięć nierealizujących celów statutowych Fundacji,
• refundację poniesionych już wydatków,
• projektów bez własnego udziału finansowego wnioskodawcy
• programów badawczych,
• formalnych programów nauczania akademickiego,
• podstawowego i stałego wsparcia instytucji (np. zakupu środków trwałych, remontów, inwestycji, opłat wynajmu i eksploatacji pomieszczeń),
• programów studyjnych.
Nie ma możliwości zakupu środków trwałych (w rozumieniu obowiązujących przepisów, obecnie są to środki o wartości powyżej 3500 PLN netto, których użytkowanie jest dłuższe niz rok) z otrzymanych grantów na realizację projektu z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

VIII. TERMINY
• 21.06.2006 r. – Ogłoszenie I edycji konkursu grantowego Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”
• do 24.07.2006 r. – Złożenie wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cztery − 2 =

Post comment