Regulamin
udzielania grantów
przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”
uchwalony przez Radę Fundacji w dniu 31 maja 2006 r.

I. Postanowienia ogólne

§1

Fundacja udziela finansowego oraz pozafinansowego (rzeczowego, organizacyjnego, technicznego) wsparcia na działania zgodne z celami Fundacji.

§2

1. Z pomocy Fundacji mogą korzystać przede wszystkim organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (definiowane wg Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z 23 kwietnia 2003 r.), mające siedzibę lub przedstawicielstwo w Płocku.

§3

Środkami Fundacji wspierane są przedsięwzięcia zgodne z jej Statutem, w szczególności mające na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców Płocka:
1) podwyższanie poziomu wykształcenia,
2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych,
3) podwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznego,
4) zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
5) podnoszenie jakości pomocy społecznej,
6) poprawę stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej,
7) podnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Płocka,
8) upowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
9) wspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Płocka,
10) wzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
11) prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

II. Zasady przyznawania grantów

§4

Pomoc finansowa w postaci grantów przyznawana jest na konkretne przedsięwzięcia.

§5

1. Fundacja nie udziela grantów na:
1) przedsięwzięcia nierealizujące celów statutowych Fundacji,
2) refundację poniesionych już wydatków,
3) na realizację projektów bez własnego udziału finansowego wnioskodawcy,
4) na realizację programów badawczych,
5) na realizację formalnych programów nauczania akademickiego,
6) podstawowego i stałego wsparcia instytucji (np. zakupu środków trwałych, remontów, inwestycji, opłat wynajmu i eksploatacji pomieszczeń),
7) na realizację programów studyjnych.

§6

Granty muszą być w całości wykorzystane na terenie Płocka, jako korzyści dla płocczan.

§7

Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o granty w ogłaszanych przez Fundację konkursach.

§8

1. Podmiot ubiegający się o grant powinien przedłożyć wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami.
2. Podmiot może złożyć dowolną liczbę wniosków indywidualnych i partnerskich, przy czym środki z Fundacji mogą być przyznane dla jednego projektu indywidualnego organizacji i jednego projektu partnerskiego.
3. Wzór wniosku oraz lista wymaganych dokumentów dostępna jest na stronie internetowej Fundacji oraz w Biurze Fundacji.
4. Wnioski powinny zostać złożone w Biurze Fundacji w terminie, określonym w informacji o ogłoszeniu konkursu grantowego.

§9

1. Wnioski będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od upływu ostatecznego terminu ich składania, o którym mowa w §8 pkt 4.
2. Wnioski opiniowane są pod względem merytorycznym przez Radę Programową Fundacji oraz powołane przez nią zespoły programowe.
3. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu grantu podejmuje w drodze uchwały Zarząd Fundacji, po uzyskaniu opinii Rady Programowej i Rady Fundacji .
4. O decyzji w sprawie przyznania lub nieprzyznania grantu organizacje są powiadamiane pisemnie w terminie do trzech tygodni od jej podjęcia.
5. Lista podmiotów, które otrzymały granty jest podawana do wiadomości publicznej.

§10

Z podmiotami, którym przyznano granty, Zarząd Fundacji zawiera umowy określające przeznaczenie i warunki korzystania z przekazanych środków finansowych oraz terminy i wymagania dotyczące składania sprawozdań merytorycznych i finansowych.

§11

Fundacja zastrzega sobie prawo monitorowania oraz oceny sposobu i efektów wykorzystania przyznanych grantów.

§12

1. Podmioty, które otrzymały granty, rozliczają się z ich wykorzystania na podstawie sprawozdań merytoryczno-finansowych: bieżących i końcowych.
2. Wzory sprawozdań dostępne są na stronie internetowej oraz w Biurze Fundacji.

§13

Podmioty, które otrzymały granty od Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, zobowiązane są do informowania społeczności lokalnej o udziale Fundacji w realizowanych przedsięwzięciach w materiałach, publikacjach, na stronach WWW, w informacjach prasowych itp.; eksponowania logo Fundacji i fundatorów podczas publicznych imprez dotowanych przez Fundację oraz opatrywania nimi dotowanych publikacji.

§14

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§15

Regulamin udzielania grantów przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” może zostać zmieniony w drodze uchwały Rady Fundacji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × jeden =

Post comment