Z początkiem stycznia 2009 roku ruszyła III edycja konkursu grantowego. Wnioski o przyznanie grantu organizacje pozarządowe z Płocka mogą składać do 30 stycznia do godziny 15.00.

W III edycji konkursu grantowego Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” Rada Fundacji , którą tworzą przedstawiciele Fundatorów Fundacji, a więc PKN ORLEN S.A. , Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i Urzędu Miasta Płocka, postanowiła promować projekty partnerskie. By zachęcić płockie organizacje pozarządowe do współpracy, zróżnicowaliśmy maksymalne kwoty grantów dla projektów partnerskich i indywidualnych. W przypadku tych pierwszych, organizacje będą mogły starać się o 25 000 zł., projekty indywidualne dofinansujemy maksymalnie kwotą 15 000 zł. Niezmienna pozostaje kwota wkładu własnego, czyli min. 20% budżetu projektu. Pieniądze te nie mogą pochodzić też od Fundatorów Fundacji.

Dla obsługi finansowej projektu beneficjenci III edycji będą zobowiązani założyć specjalne subkonta. Wyciągi z subkonta, obok dokumentów finansowych( faktury, umowy zlecenia, umowy o dzieło, rachunki), będą stanowiły podstawę do rozliczenia transzy i całego projektu.

W III edycji konkursu grantowego obowiązują zmodyfikowane formularze wniosku o grant , rozliczenia bieżącego i końcowego. Wszystkie formularze dostępne są na stronie internetowej Fundacji www.fundusz.ump.pl .

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2 marca 2009 r. Beneficjenci będą mieli 10 miesięcy na realizację projektów. W tej edycji konkursu, na wniosek organizacji pozarządowych, Rada Fundacji wprowadziła także okres kwalifikowalności wydatków. Ci, którzy 2 marca otrzymają symboliczny czek oznaczający grant, w sprawozdaniu finansowym mogą umieścić dokumenty finansowe od 1 marca 2009 r. W ciągu dwóch tygodni od momentu ogłoszenia wyników konkursu beneficjenci powinni też pisemnie poinformować Fundację o przyjęciu lub odrzuceniu grantu, w ciągu miesiąca podpisać, lub też uzgodnić termin podpisania Umowy z Fundacją.

Rozliczenie dofinansowania Fundacji zobowiązani są złożyć w pierwszym tygodniu stycznia 2010 r. Ostateczny termin składania sprawozdania końcowego- merytorycznego i finansowego upływa 8 stycznia 2010 r.

Życzymy weny twórczej i czekamy na nowe, ciekawe pomysły!

Powodzenia!

Kryteria konkursowe III edycji
Raport bieżący z wykonania projektu
Raport końcowy z wykonania projektu
Regulamin udzielania grantów
Wniosek o grant

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 4 =

Post comment