Z dniem 19 marca 2024r. nastąpiła zmiana przedstawiciela Basell ORLEN Polyolefins w składzie Rady Fundacji. Pan Gniewosz Marszałek, zastąpił Pana Jacka Choroszewskiego, który zdecydował o swojej rezygnacji.

Nowy członek Rady Fundacji z ramienia BOP związany jest z firmą Basell ORLEN Polyolefins od początku jej istnienia, od 10 lat pełniąc funkcję Dyrektora technicznego.

Zgodnie ze statutem Fundacji, decyzję o powołaniu nowego członka Rady Fundacji podjęli przedstawiciele Rady Fundatorów w skład której wchodzą reprezentanci Założycieli i Fundatorów, czyli Miasta Płock , ORLEN S.A oraz Basell ORLEN Polyolefins.

Do zadań Rady Fundacji należy m.in.: powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Rady Programowej; zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundatorów; nadzór nad działalnością Zarządu; zatwierdzanie budżetu rocznego Fundacji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundatorów; zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przedstawionych przez Zarząd i udzielanie absolutorium Zarządowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundatorów; uchwalanie zasad gospodarowania przez Fundację środkami finansowymi czy uchwalanie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji.

W imieniu Fundatorów, Rady Fundacji i Zarządu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” dziękujemy serdecznie Panu Jackowi Choroszewskiemu za czternaście lat współpracy przy realizowanych projektach, przedstawieniu wielu pomysłów i rozwiązań. Życzymy wielu sukcesów i realizacji planów zawodowych jak i osobistych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =

Post comment