Wybór osób realizujących usługi specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka, w związku z realizacją projektu pn. „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozpoczęła postępowanie…