Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka, w związku z realizacją projektu pn. „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozpoczęła postępowanie wyboru osób realizujących usługi specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe jest dostępne w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

 

Numer ogłoszenia: 1094158

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 20 =

Post comment