Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” jest dobrą praktyką i wzorem do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) w Polsce. Dlatego też twórcy kampanii promującej wspomniane cele ujęli ją w raporcie „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”. Dokument ten, to 15 najciekawszych, starannie wyselekcjonowanych dobrych praktyk biznesowych oraz CSR, realizujących SDGs, a także ideę partnerstw, docenionych przez organizatorów Kampanii 17/17. Uroczysta premiera tego wydawnictwa odbyła się 6 grudnia w trakcie konferencji  organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju.

Globalne wyzwania, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie rozwiążemy na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji. Dlatego też ogłoszone przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) są szansą na to, aby zapewnić obecnym i przyszłym pokoleniom lepszą przyszłość. By osiągnąć ten cel, musimy połączyć siły, zastąpić prymat indywidualnego interesu myśleniem w kategorii globalnych, ogólnoludzkich priorytetów – zmienić optykę z „mój świat” na „nasz świat” – uważają twórcy kampanii.

Silne partnerstwa na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) to klucz do sukcesu w urzeczywistnieniu globalnej misji: lepszego świata dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń. Kierunek niezbędnym działaniom wyznacza Agenda 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych i zdefiniowane w niej zadania. Szczególnie ważną rolę w realizacji tego ambitnego planu pełni biznes – ze swoimi dobrymi praktykami, zrozumieniem istoty wyzwań i gotowością do współpracy w obrębie – i poza sektorem. Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” jest tego najlepszym przykładem, uznali inicjatorzy projektu.

Według autorów raportu, odpowiedzialne podejście PKN ORLEN do zrównoważonego rozwoju, przejawia się podejmowaniem konkretnych działań, których fundamentem jest współpraca. Pozwala ona jednoczyć siły, wnosić przeróżne kompetencje i zwiększać zasięg oraz skalę prowadzonych inicjatyw.  „Fundusz Grantowy dla Płocka” jest jedną z nich, dlatego też jego prezentacja ma miejsce na łamach publikacji podsumowującej Kampanię 17/17 – „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”. Dokument jest już dziś prezentowany podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju, podczas której zostanie podsumowana Kampania 17/17. To w jej trakcie, przez 17 tygodni przybliżano firmom 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i związane z nimi szanse biznesowe. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną rezultaty Kampanii i  przedstawione – związane z tym tematem – plany na przyszły rok.

Siedemnaście wzajemnie przenikających się i uzupełniających Celów Zrównoważonego Rozwoju to – uzgodniony przez przedstawicieli państw członkowskich ONZ, biznesu, licznych instytucji i organizacji – plan na rzecz zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju i wolności na świecie. SDGs mają swoje rozwinięcie w 169 szczegółowych celach – zadaniach. Polska zobowiązała się – razem z pozostałymi państwami członkowskimi ONZ – zrealizować je do 2030 roku. SDGs to ambitny, uniwersalny plan działania, ale także swoiste współczesne esperanto, integrujące pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych działania rządów, biznesu i organizacji pozarządowych.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka to projekt wywodzi się z „Forum dla Płocka” – inicjatywy, która w 2002 roku zintegrowała przedstawicieli władz miasta, PKN ORLEN oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Projekt zaangażował do współpracy blisko 50 lokalnych organizacji, mieszkańców oraz samorząd i przedstawicieli biznesu. W tak przekrojowym składzie przez blisko pół roku opracowywano priorytety rozwojowe dla miasta. Współpraca zaowocowała przyjęciem w czerwcu 2003 roku „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka”. Podczas jednego ze spotkań Forum, w maju 2003 roku, zrodził się pomysł powołania Funduszu Grantowego – zaplecza finansowego dla płockich organizacji pozarządowych wspierających cele „Strategii”. W projekt włączyli się: Urząd Miasta Płocka, PKN ORLEN, Levi Strauss oraz UNDP. Po trzech edycjach konkursów grantowego UNDP przekazał lokalnej społeczności administrację – dojrzałego już – projektu. Wówczas, w 2005 roku, zapadła decyzja o utworzeniu Fundacji. Do grona fundatorów dołączył Basell ORLEN Polyolefins, a wycofał się z powodów formalno-prawnych Levi Strauss (Fundacja Levisa – poprzez swój konkurs grantowy – wspiera płocki Fundusz od 7 lat ). Koncern wspiera Fundację finansowo i merytorycznie od samego początku. Dobrą praktykę ze strategią biznesową i CSR, PKN ORLEN wiąże przede wszystkim cel projektu: aktywna współpraca sektora publicznego i prywatnego na rzecz ekonomicznej konkurencyjności regionu oraz sprawiedliwości społecznej.

Dzięki wsparciu i systematycznej współpracy fundatorów Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” nieprzerwanie od 15 lat finansuje i rozlicza granty przekazane płockim organizacjom pozarządowym. Inicjuje także własne projekty trafiające w nisze społeczne. W 2015 roku ruszył nowy konkurs, w którym mogą startować projekty realizowane przez osoby indywidualne i grupy nieformalne.  Do stycznia 2017 roku Fundacja zrealizowała łącznie 11 edycji konkursów grantowych (tzw. całorocznych) oraz 5 edycji konkursów dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii szkolnych. Fundusz wsparł ponad 350 projektów na łączną kwotę prawie 4,9 mln zł. Wzięło w nich udział około 100 tys. osób, czyli średnio co drugi mieszkaniec Płocka.

Wraz z organizatorami i partnerami projektu, a także przedstawicielami firm, których zaangażowanie w zrównoważony rozwój zostało docenione poprzez promocję dobrych praktyk na stronach publikacji „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań”, zapraszamy do jej lektury. Wersja elektroniczna opracowania, do pobrania, dostępna jest od 7 grudnia tutaj.

Kampania 17/17 to realizowany w tym roku autorski projekt na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, którego inicjatorem była firma CSR Consulting. W jego ramach promowano Cele Zrównoważonego Rozwoju, tworząc przy tym przydatne z punktu widzenia biznesu kompendium wiedzy na temat poszczególnych SDGs. Zgromadzone zasoby, w tym m.in. opis wyzwań, zidentyfikowane szanse, dobre praktyki z Polski i ze świata, raporty i inne publikacje czy otwarte inicjatywy, w które biznes może się włączyć, dostępne są na dedykowanej SDGs platformie: www.sdgs.pl  Projekt realizowany był we współpracy merytorycznej z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland. Inicjatywa objęta była honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. Polska wersja językowa dokumentu: „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” (plik. pdf, rozmiar 738 kB)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

szesnaście + 16 =

Post comment