Grupa nieformlna to grupa osób (w wieku minimum 15 lat), którą reprezentuje jedna osoba – opiekun (wymagania patrz pyt. 4), posiadająca rekomendację organizacji bądź instytucji, np. typu: szkoła, dom kultury, stowarzyszenie, fundacja, ośrodek pomocy społecznej, itp.

Grupa może liczyć od 4 do 10 osób.

Tak. Osoby niepełnoletnie w wieku 15-17 lat mogą być członkami grupy nieformalnej, z tym zastrzeżeniem, że reprezentować je musi dorosły opiekun.

Opiekunem grupy może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca kwalifikacje pedagogiczne, nie figurująca w Krajowym Rejestrze Karnym.

Jedna osoba fizyczna oraz jedna grupa nieformalna może złożyć maksymalnie dwa wnioski, przy czym środki Fundacji mogą być przyznane na realizację maksymalnie jednego projektu przez tego samego wnioskodawcę.

Do wniosku załączyć należy:

 • Oświadczenie lub zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wnioskodawcy/opiekuna grupy.
 • Kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy/opiekuna grupy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 • Oświadczenia stanowiące załączniki do wniosku o dofinansowanie.
 • Dokumenty, rekomendacje dotyczące zrealizowanych przez wnioskodawcę przedsięwzięć zbieżnych z opisywanymi we wniosku, opatrzone pieczątką lub podpisem osoby udzielającej rekomendacji.

Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać to 5.000 zł, minimalna to 500 zł.

Wkład własny (wyłącznie finansowy) musi stanowić 10% wartości projektu. Oznacza to, że na etapie rozliczenia projektu należy przedstawić dokument poniesienia tego wydatku.

Należy zastosować proporcję. W przypadku maksymalnej kwoty grantu sięgającej 5.000 zł, kwota ta stanowi 90%. Wartość projektu, czyli 100% wyniesie więc 5555,60 zł. 10% wkładu własnego to 5555,60 – 5000 = 555,60 zł.

Nie. Realizacja projektu odbywać się będzie bez przepływów finansowych pomiędzy Fundacją a Wnioskodawcą. Przyznane środki na realizację wniosku, dysponowane będą przez Fundację za akceptacją Wnioskodawcy/opiekuna grupy, zgodnie z przedłożonym zamówieniem, fakturą proforma, fakturą z terminem płatności.

Fundacja nie finansuje:

 • przedsięwzięć nierealizujących celów statutowych Fundacji,
 • wydatków poniesionych przed rozpoczęciem realizacji projektu (termin określony w umowie),
 • projektów bez własnego udziału finansowego wnioskodawcy,
 • programów badawczych,
 • formalnych programów nauczania ,
 • kosztów funkcjonowania Wnioskodawców (np. koszty remontów, inwestycji, opłat wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, opłat za telefon, wynagrodzenia osoby fizycznej, opiekuna grupy, honoraria księgowego itp),
 • wynagrodzenia dla wnioskodawcy/ opiekuna grupy,
 • żadnych wydatków związanych z zakupem napojów alkoholowych. Faktura związana z zakupem ww. produktów nie może być także rozliczona jako wkład własny do realizacji projektu,
 • zakupu środków trwałych (w rozumieniu obowiązujących przepisów, obecnie są to środki o wartości powyżej 3500 PLN netto, których użytkowanie jest dłuższe niż rok).

Nie. Nie ma możliwości pobierania opłat od uczestników projektu.

Stronami umowy w II edycji konkursu grantowego dla osób indywidulanych i grup nieformalnych są: Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka i osoba indywidualna (wnioskodawca/ realizator projektu). W tej sytuacji Fundacja nie może wejść (na podstawie zawartej umowy) w kolejny stosunek prawny z osobą fizyczną (nie będącą stroną umowy). Inaczej mówiąc – nie ma możliwości zawarcia w II edycji konkursu umowy cywilno-prawnej z inną osobą (osobą trzecią).

W sytuacji, gdy np. trener (przewidziany do przeprowadzenia szkolenia) prowadzi działalność gospodarczą może przedstawić fakturę. Taka sytuacja jest możliwa, a wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny.

Na etapie realizacji projektu faktury są wystawiane na osobę fizyczną/ opiekuna grupy – realizatora projektu.

W konkursie dla osób indywidualnych i grup nieformalnych wkład własny może mieć wyłącznie formę wkładu finansowego (pieniężnego). Oznacza to, że realizator projektu musi ze środków własnych pokryć koszt zakupu (towaru/ usługi).

Oznacza to również, że praca wolontariusza nie może być wkładem własnym realizatora projektu, ponieważ jest ona świadczeniem nieodpłatnym

Print Friendly, PDF & Email