Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka

ogłasza konkurs grantowy „Wakacje 2022 w Płocku na wesoło”

 

Płock, wakacje na wesoło, fundusz grantowy dla Płocka

Celem konkursu jest stworzenie możliwości aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji w Płocku dzieciom i młodzieży (w wieku 5-16 lat), pozostającym w miejscu zamieszkania w tym okresie. Projekty powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów, preferowane będą te projekty, które zapewnią rekrutację powszechną i otwartą, a ich program będzie dotyczył 8-godzinnej opieki nad dziećmi i młodzieżą w wieku 5-16 lat.

 

Fundacja czeka na projekty o szerokim oddziaływaniu społecznym, o widocznych walorach edukacyjnych stwarzających uczestnikom okazję do odkrywania nowych wartości, oderwania dzieci od monitorów komputerowych, pobudzania do rozwoju, rozszerzania zainteresowań oraz budowania pozytywnej postawy ekologicznej. Przy ocenie wniosków istotne będzie pozytywne oddziaływanie projektów na wyrównanie szans oraz nowatorskie i niestandardowe zajęcia w formie codziennych spotkań.

 

Wnioski o dofinansowanie składać mogą:

W ramach konkursu grantowego „Wakacje 2022 w Płocku na wesoło”

organizacje pozarządowe lub inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, definiowanych według Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

 

Maksymalna wysokość dofinansowanego grantu:

brak, wymagany jest 20% wkład własny

 

Termin składania wniosków: do 23 maja 2022 r., godz. 15:00

 

Sposób składania wniosków:

 

Generator wniosków o dofinansowanie

osobiście w biurze Fundacji, pocztą (list polecony), bądź przesyłką kurierską.

(o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Fundacji)

Miejsce składania wniosków: Biuro Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, ul. Kościuszki 8, lok. 3, 09-400 Płock

 

Ogłoszenie wyników konkursu: najpóźniej do dn. 14 czerwca 2022 r.

 

Wręczenie grantów: najpóźniej do dn. 20 czerwca 2022 r.

 

Okres realizacji działań bezpośrednich związanych z organizacją zajęć dla dzieci: od dn. 27 czerwca 2022 r., maksymalnie do dn. 31 sierpnia 2022 r.

 

Termin złożenia sprawozdania końcowego: 15 września 2022 r.

 

DOKUMENTACJA KONKURSU GRANTOWEGO:

 

Regulamin konkursu Wakacje 2022 w Płocku na wesoło

Wniosek – Wakacje 2022 w Płocku na wesoło – załącznik nr 1 do regulaminu 27.04.2022

Wniosek wersja PDF – Wakacje 2022 w Płocku na wesoło – załącznik nr 1 do regulaminu 27.04.2022

Budżet_wakacje_na_wesolo

Umowa Wakacje 2022 w Płocku na wesoło 27.04.2022 – – załącznik nr 2 do regulaminu 27.04.2022

sprawozdanie_wakacje_2022 – załącznik nr 3 do regulaminu 27.04.2022

Print Friendly, PDF & Email